Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ελένη Ιωάννου, 2017)

Κριτικός γραμματισμός και διαφήμιση: μια διδακτική πρόταση για μαθητές Ε΄ δημοτικού (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ελένη Ιωάννου

 

Περίληψη:  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια απόπειρα σχεδιασμού και παραγωγής διδακτικού υλικού με σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν τον κατασκευασμένο και κατασκευαστικό χαρακτήρα της διαφήμισης καθώς και να αντιληφθούν ότι η διαφήμιση δεν αποτελεί αντανάκλαση αλλά κατασκευή της πραγματικότητας. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού των μαθητών της Ε΄ Δημοτικού, όπου το βιβλίο της γλώσσας περιέχει σχετικό κεφάλαιο, αφού η διαφήμιση κατασκευάζει στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και ιδεολογίες. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της κριτικής προσέγγισης των μαθητών στα διαφημιστικά μηνύματα προτείνεται η ανάλυση και διδακτική αξιοποίηση τεσσάρων τηλεοπτικών διαφημίσεων.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασιλική Τσάκωνα (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαφήμιση, Κριτικός γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί, Σημειωτική της διαφήμισης
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10789