Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ειρήνη Καμαργάκη, 2019)

Σχεδιασμός, εφαρμογή και κατηγοριοποίηση περιεχομένων Κινητικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο ως προς την αξία τους σε σχέση με τη Φυσική Δραστηριότητα.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ειρήνη Καμαργάκη

 

Περίληψη:  Ποικίλες έρευνες διαπιστώνουν μειωμένα ποσοστά Φυσικής Δραστηριότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο και στα εξωσχολικά πλαίσια. Παράλληλα την καθιστική συμπεριφορά των παιδιών 4-5 ετών συμπληρώνουν υψηλά ποσοστά ενασχόλησής τους μπροστά σε μια οθόνη τις απογευματινές ώρες ενώ σημειώνεται αύξηση στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας και άλλων ασθενειών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να σχεδιαστεί ένας προτεινόμενος οδηγός δραστηριοτήτων Κινητικής Αγωγής (ΚΑ) και να κατηγοριοποιηθούν ως προς την «αξία» τους σε βήματα και θερμίδες που καταναλώθηκαν από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δράσης. Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στηρίχθηκε επίσης, σε τρεις Θεμελιώδεις Κινητικές δεξιότητες, οι οποίες προσδοκάται να καλλιεργηθούν. Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι έξι (26) παιδιά στα πλαίσια ενός προγράμματος «Ψυχοκινητικής Αγωγής» για εννέα (9) μήνες. Για την αξιολόγηση της Βηματομετρικής Φυσικής Δραστηριότητας (ΒΦΔ) των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν βηματόμετρα Omron HJ-113. Πραγματοποιήθηκαν, επιπρόσθετα, ανθρωπομετρικές μετρήσεις των σωματικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας διεξήχθησαν μέσω του προγράμματος SPSS. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν δυο ομάδες κατηγοριοποιήσεων των δραστηριοτήτων της παρέμβασης, υψηλής ΦΔ και θερμιδικής κατανάλωσης (ΥΦΔΘΚ) και μέτριας ΦΔ και θερμιδικής κατανάλωσης (ΜΦΔΘΚ).

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Καμπάς (Επιβλέπων), Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Μπρουσκέλη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Φυσική Δραστηριότητα, Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεμελιώδεις Κινητικές Δεξιότητες, Βηματόμετρα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.