Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Χρυσάνθη Αλβανού, 2019)

Εκπαιδευτικές προσδοκίες ασυνόδευτων ανηλίκων: μια συλλογική μελέτη περίπτωσης ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Χρυσάνθη Αλβανού

 

Περίληψη:  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια συλλογική μελέτη περίπτωσης με βασικό σκοπό τη διερεύνηση των ενδεχόμενων εκπαιδευτικών προσδοκιών που φέρουν ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο διαμένοντες σε Δομές Φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, επιχειρείται η διερεύνηση των δεσμών που υπάρχουν και των επιρροών που υφίσταται η διαμόρφωση και δόμηση των εκπαιδευτικών τους προσδοκιών σε συνάρτηση με ορισμένους παράγοντες πλαισίου π.χ. οικογένεια, παρέα ομηλίκων, εκπαιδευτικοί και κρίσιμα συμβάντα ζωής που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Κύριο ζητούμενο της μελέτης αποτελεί η εκτίμηση του πώς το πλαίσιο στο οποίο υπάγονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο και «φιλοξενούμενοι» επηρεάζει η όχι τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες συγκριτικά και σε συνδυασμό με τους επιλεγμένους παράγοντες πλαισίου.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Ασυνόδευτοι ανήλικοι, Αιτούντες άσυλο, Εκπαιδευτικές προσδοκίες, Εκπαίδευση προσφύγων
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.