Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Χρύσα Βρίζα, 2018)

Απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Χρύσα Βρίζα

 

Περίληψη:  Οι μαθητές αφιερώνουν αρκετές ώρες από τον χρόνο τους εκτός από το σχολείο και σε μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσής τους στα σχολικά μαθήματα, σε ξένες γλώσσες, στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αλλού. Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αφορά τις απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο διδάσκουν (τυπικό-μη τυπικό). Ειδικότερα, εξετάζονται οι απόψεις τους απέναντι σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας και αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την αποτελεσματική υλοποίησή της. Καθότι οι έρευνες σχετικά με απόψεις εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια μόνο του τυπικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η παρούσα εργασία συμβάλλει στη διερεύνηση της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου σε πλαίσια για τα οποία δεν έχουμε ερευνητικά δεδομένα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε διαφορές, αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα δύο αυτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπικά και μη τυπικά), ως προς τη συχνότητα εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, την αποτελεσματικότητά της στη μάθηση και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε τυπικά πλαίσια θεωρούν πως ο μεγάλος αριθμός των παιδιών στην τάξη και τα προβλήματα πειθαρχίας που προκαλούνται ανάμεσα στους μαθητές κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου αποτελούν μερικούς από τους λόγους κατά τους οποίους δεν την εφαρμόζουν, ενώ, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε τυπικά και σε μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δεν εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης, καθότι ισχυρίζονται πως η μέθοδος αυτή είναι ακατάλληλη για το αντικείμενο που διδάσκουν.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Τυπικό και Μη Τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, Ομοιότητες και Διαφορές στις απόψεις
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.