Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ασημίνα Μπάη, 2016)

Ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του σύγχρονου μουσείου σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης: διερεύνηση των απόψεων των μουσειοπαιδαγωγών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ασημίνα Μπάη

 

Περίληψη:  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων σε ζητήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, επιχειρείται η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των μουσειοπαιδαγωγών και των εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ώστε να σκιαγραφηθεί η τρέχουσα κατάσταση περί μέριμνας που δείχνει το μουσείο σε θέματα προσβασιμότητας, σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα Άτομα με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμεΑ), αλλά και να αναδειχθεί η σχέση και η συνεργασία που διέπει τους δύο φορείς. Η προσέγγιση του θέματος επιχειρείται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος. Πιο αναλυτικά, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν βιβλιογραφικά: α) τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο που επιτελεί το μουσείο, β) τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας και πως αυτή συναντάται στα μουσεία από πλευράς προσβασιμότητας και γ) η μέριμνα που διέπει τα μουσεία σήμερα για την περίπτωση των ΑμεΑ από πλευράς προσβασιμότητας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων-προγραμμάτων. Στο ερευνητικό μέρος περιγράφονται οι βασικοί άξονες τους οποίους αποσκοπεί να διερευνήσει η εργασία και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από επτά μουσεία και οκτώ Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Για την εκτίμηση των υπό έρευνα απόψεων των συμμετεχόντων του δείγματος, καθώς για την όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή δεδομένων, ως εργαλείο της έρευνας και για τους δύο φορείς επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Στους υπευθύνους των μουσείων εστάλησαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι συνεντεύξεις με το ειδικό και εκπαιδευτικό προσωπικό διεξήχθησαν υπό τη μορφή ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups), όπου και εκεί τέθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Από τη μελέτη του θέματος διαφαίνεται η ανάγκη για άμεσες βελτιωτικές ρυθμίσεις και πρακτικές από τη μεριά των μουσείων ως προς τη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις επισκέψεις ατόμων με φυσικές, διανοητικές και συναισθηματικές ιδιαιτερότητες στην καλύτερη πρόσβαση, περιήγηση και ενεργό εμπλοκή τους με τα μουσειακά αντικείμενα. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μουσειοπαιδαγωγών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπως και η συστηματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του μουσείου και των εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στόχος και των δύο φορέων είναι να λειτουργούν συμπληρωματικά. Για το λόγο αυτό προτείνεται στενή συνεργασία μουσείων και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σε όλα τα επίπεδα: στη διαμόρφωση του χώρου, στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Φιλιππουπολίτη (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δήμητρα Ευαγγέλου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αλεξάνδρα Καρούσου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Mουσείο, Mουσειακή αγωγή, Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10586