Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αντιγόνη Κοσμίδου, 2016)

Ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών, νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αντιγόνη Κοσμίδου

 

Περίληψη:  Η βρεφική, η νηπιακή και η προσχολική ηλικία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές περίοδοι για τη μετέπειτα ζωή, λόγω της μεγάλης πλαστικότητας του εγκεφάλου. Επομένως, η πρώιμη ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών και των προβλημάτων συμπεριφοράς κατά τις συγκεκριμένες ηλικιακές περιόδους μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη μελλοντικών ενδεχόμενων συνεπειών. Η παρούσα έρευνα αποτελεί κριτική ανασκόπηση ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας κατά την οποία θα διερευνηθούν οι συνήθεις ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα συμπεριφοράς των βρεφών, των νηπίων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας που απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς. Η έρευνα περιλαμβάνει τη μελέτη συνολικά πενήντα τεσσάρων ερευνών, οι οποίες αφορούν ορισμένες ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι περισσότερες προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατέστησαν αντιληπτό ότι οι ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να εκδηλωθούν ήδη από τη γέννηση. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερευνών κατέδειξε ότι οι ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα συμπεριφοράς εκδηλώνονται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η επιπλέον διερεύνηση των ψυχικών διαταραχών και των προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς θα μπορούσε να συμβάλλει στην περαιτέρω γνώση της ψυχοπαθολογίας κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Ασπασία Σερντάρη (Επιβλέπουσα), Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

Βασιλική Μπρουσκέλη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Άγγελος Τσαλκίδης, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Ψυχικές διαταραχές, Προβλήματα συμπεριφοράς, Ψυχοπαθολογία
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10584