Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ανιέζα Γκορρέα, 2016)

Επιπολιτισμός και σχολείο στους μετανάστες μιάμιση γενιάς: Μια συμβολή της ανάλυσης λόγου στην θεωρία περί επιπολιτισμού (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ανιέζα Γκορρέα

 

Περίληψη:  Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία ήρθε αντιμέτωπη με ένα κύμα οικονομικών μεταναστών, που μετέβαλλε την πληθυσμιακή της σύνθεση σε μια κοινωνία πολυγλωσσική, πολυεθνική και πολυπολιτισμική.Οι αλλαγές που παρατηρούνται σε κοινωνικό επίπεδο επιφέρουν με την σειρά τους αλλαγές και στον εκπαιδευτικό χώρο. Λόγω της εισροής οικονομικών μεταναστών κυρίως από γειτονικές χώρες, η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού χαρακτηρίζεται από γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Στα πλαίσια αυτής της πολυπολιτισμότητας, προβάλλεται η επιτακτική ανάγκη μετατροπής της παραδοσιακής εκπαίδευσης σε διαπολιτισμικής, η οποία θα στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας, μεταξύ μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών. Στα πλαίσια αυτών των συνθηκών παρατηρείται το φαινόμενο του επιπολιτισμού, που ουσιαστικά διερευνά την πολιτισμική προσαρμογή των μεταναστών αλλά και του γηγενούς πληθυσμού στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, αντανακλώντας παράλληλα το αποτέλεσμα της επικοινωνίας και επαφής μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Η παρούσα διπλωματική εργασία, επικεντρώνεται στο φαινόμενο του επιπολιτισμού, το οποίο επιδιώκεται να προσεγγιστεί από την οπτική των ίδιων των παιδιών μεταναστών, όπως πιθανόν το βίωσαν κατά την φοίτηση τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος της έρευνας, είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίον οι μετανάστες νοηματοδοτούν την προσαρμογή τους στην υπάρχουσα κοινωνία και σε ποιο βαθμό κάτι τέτοιο μπορεί να σηματοδοτεί την εγκατάλειψη των πολιτισμικών τους στοιχείων και την άρνηση της εθνικής τους ταυτότητας. Η έρευνα στοχεύει στο να διερευνηθούν και να εντοπιστούν οι στρατηγικές επιπολιτισμού που υιοθετούν οι μετανάστες στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις και τις προσκλήσεις της διαπολιτισμικής επαφής, καθώς και τις επιπτώσεις που έχει η επιλογή αυτή στην προσαρμογή τους στην κοινωνία υποδοχής. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και τα ερευνώμενα αντικείμενα, αποτελούν ενήλικες μετανάστες που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ωστόσο έχουν μεγαλώσει και έχουν εκπαιδευτεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης λόγου. Η ανάλυση λόγου δίνει έμφαση στον τρόπο που τα άτομα «κατασκευάζουν» τον κοινωνικό τους κόσμο και το πολιτισμικό τους περιβάλλον (Edwards, 1997. Edwards & Potter, 1992. Potter & Wetherell, 1987. Potter, 1996), και το τι προσπαθούν να επιτύχουν με τις κατασκευές αυτές σε μικροκοινωνικό επίπεδο.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Σαπουντζής (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Μετανάστευση, Επιπολιτισμός, Πολυπολιτισμικότητα, Εθνική ταυτότητα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10570