Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αναστάσιος Καραθανάσης, 2017)

Αντιλήψεις για την εκπαίδευση: η περίπτωση των υπό μετανάστευση στη Γερμανία γονέων (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αναστάσιος Καραθανάσης

 

Περίληψη:  Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στον καιρό της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, οι οποίοι μεταναστεύουν προς τη Γερμανία. Με αφετηρία αυτό το γεγονός, στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται να διερευνηθούν οι αντιλήψεις αυτών των γονέων για τη μετανάστευση σε σχέση με το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών τους στο περιβάλλον υποδοχής, σε συνάρτηση με το κοινωνικό / πολιτισμικό κεφάλαιο που οι ίδιοι οι γονείς φέρουν. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το προφίλ της ομάδας, οι αντιλήψεις τους για την τυπική εκπαίδευση τόσο στη χώρα τους όσο και στη χώρα υποδοχής και η σχέση της μετανάστευσης μέσα από την αξιοποίηση της οικογενειακής μετανάστευσης της προηγούμενης γενιάς προς τη Γερμανία. Ωστόσο, αυτή η ανάκαμψη της Γερμανίας ως μεταναστευτικού προορισμού δε συνιστά μια «ιστορία που επαναλαμβάνεται», αλλά παρόλο που καθορίζεται από ένα οικογενειακό habitus, συνοδεύεται επιπλέον από μια ενδελεχή εξέταση των παραγόντων εκείνων που φαίνεται να διασφαλίζουν την εκπαιδευτική εξασφάλιση των παιδιών των νέων μεταναστών. Άλλη μια παράμετρο που σχετίζεται με το ζήτημα αποτέλεσε η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γονείς απέναντι στο κράτος στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, οι αντιδράσεις του κράτους αλλά και οι αδυναμίες της τυπικής εκπαίδευσης μέσα από την οπτική των γονέων. Για τους υπό μετανάστευση στη Γερμανία γονείς με παιδιά σε σχολική ηλικία φαίνεται πως υφίστανται στερεότυπα τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη “Γερμανία”. Οι γονείς, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και “εθνοτικά άλλοι” προβάλλουν τις ανησυχίες τους για την εκπαίδευση και το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη χώρα μετανάστευσης. Από μεθοδολογική άποψη, η εργασία στηρίζεται σε προφορικές συνεντεύξεις που συνιστούν ως ένα βαθμό μερικές αφηγήσεις ζωής, αλλά και στη συμμετοχική παρατήρηση, δεδομένου ότι ο γράφων εντάσσεται στη συγκεκριμένη ομάδα υπό μετανάστευση γονέων.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Mετανάστευση, Κοινωνική κινητικότητα, Eκπαίδευση στη Γερμανία, Εκπαίδευση στην Ελλάδα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10610