Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αναστασία Καραγιάννη, 2016)

Ελληνόγλωσσες προσευχές μουσουλμάνων της Ρόδου: ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αναστασία Καραγιάννη

 

Περίληψη:  Στην παρούσα εργασία επικεντρώνομαι στη μελέτη μιας σειράς ελληνόγλωσσων προσευχών που βρίσκονται κατατεθειμένες στα βιβλία επισκεπτών του μαυσωλείου/ türbe του Murat Reis στο Μανδράκι της Ρόδου, και παρατηρώ μια σειρά από ενδιαφέροντα γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση της μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα, προβαίνω σε μία πρώτη διερεύνηση παραμέτρων –κυρίως της γλώσσας και της εκπαίδευσης– που συνέβαλλαν στη δημιουργία του φαινομένου, έτσι όπως το παρατηρώ εγώ σήμερα. Υιοθετώντας ένα ερμηνευτικό ερευνητικό παράδειγμα, ξεκινώ τη μελέτη μου θέτοντας στο επίκεντρο το θέμα του ‘πολιτισμού’ και το θέμα της ‘θρησκείας’ επικεντρώνοντας από τη μια στο Ισλάμ και από την άλλη σε ζητήματα που συνδέονται με θρησκευτικές πρακτικές. Η μέθοδος που κατέληξα να χρησιμοποιήσω για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, για την ανάλυση των προσευχών, αποτελεί μία μεικτή προσέγγιση που συνδυάζει την ερμηνευτική μέθοδο με την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Τα στοιχεία που αναδείχτηκαν μέσα από την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, οργανώνονται και σχολιάζονται στα πλαίσια των δύο μεγάλων θεματικών περιοχών, της γλώσσας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Αναστασία Οικονομίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Λαϊκός πολιτισμός, Θρησκευτικές πρακτικές, Μουσουλμανική κοινότητα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10572