Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αικατερίνη Αγγελοπούλου, 2019)

Η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αικατερίνη Αγγελοπούλου

 

Περίληψη:  Η Θεωρία του Νου αφορά την ικανότητα των ατόμων να κατανοούν νοητικές καταστάσεις των ίδιων και άλλων προσώπων, ενώ αποτελεί έναν αναγκαίο μηχανισμό για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αρκετοί ερευνητές οι οποίοι επιχείρησαν να συσχετίσουν την Θεωρία του Νου με την διγλωσσία διαπίστωσαν ότι τα δίγλωσσα παιδιά εμφανίζουν ένα γενικευμένο γνωστικό προβάδισμα που εντοπίζεται και ως προς την Θεωρία του Νου. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, ελέγχοντας παράλληλα το επίπεδο της γλωσσικής/λεξιλογικής τους ικανότητας. Σε αυτή τη διερευνητική μελέτη συμμετείχαν 86 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 7,4 ετών και από αυτά τα 30 ήταν δίγλωσσα. Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε μια Δοκιμασία Εσφαλμένης Πεποίθησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού αλλά και στη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των επιδόσεων στις δοκιμασίες της Θεωρίας του Νου και του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως το προβάδισμα των δίγλωσσων συγκριτικά με τους μονόγλωσσους ως προς τη Θεωρία του Νου είναι πολύ μικρό και όχι στατιστικά σημαντικό. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με προγενέστερα ευρήματα και με προτάσεις για μελλοντικές διερευνήσεις.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αλεξάνδρα Καρούσου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ζωή Γαβριηλίδου, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.

Λέξεις-κλειδιά: Νοητικές καταστάσεις, Θεωρία του Νου, Διγλωσσία, Εσφαλμένες πεποιθήσεις, Εκφραστικό λεξιλόγιο
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.