Μενού Κλείσιμο

Πληροφορίες για την εξεταστική Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 – ΔΠΘ

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Πληροφορίες για την εξεταστική Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από 16/1 έως 24/1 αποκλειστικά μέσα από την νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΘ έλαβαν μήνυμα στους προσωπικούς τους ιδρυματικούς λογαριασμούς στο ermis.duth.gr από την Πρυτανεία σχετικά με την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2020-2021:

Αγαπητοί φοιτητές,
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του, τις διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την έννομη υποχρέωσή του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις και την ανάγκη ομαλής διεξαγωγής της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2020-2021 με τις διαθέσιμες μεθόδους της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με τη χρήση ασφαλιστικών δικλίδων και ενιαίων μέσων εφαρμογής και διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης αλλά και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θέτει σε εφαρμογή το πλαίσιο που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 26/42/14.01.2021 (ΑΔΑ:ΨΨΣΦ46ΨΖΥ1-Ι12) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για την υλοποίηση της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Για να συμμετέχετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις καλείστε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
Α’ Βήμα:  Ενημέρωση

 1. Για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση θα γίνεται χρήση των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο ΔΠΘ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Skype for Business και e-class ) ενώ θα είναι διαθέσιμη και η πλατφόρμα Microsoft Teams για χρήση κατά τη κρίση του εξεταστή.
 2. Τα τεχνικά μέσα (όπως εξοπλισμός, λογαριασμοί χρήστη) και τα βήματα τα οποία απαιτούνται για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση περιλαμβάνουν:
 3. σύνδεση στο διαδίκτυο,
 4. υπολογιστικό σύστημα,
 5. τεχνικά μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη και ταυτοποίηση σε περίπτωση γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης (μικρόφωνο  και κάμερα)
 6. ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (Skype for Business και Microsoft Teams) και στο eClass ,
 7. χρήση του εργαλείου ελέγχου λογοκλοπής Turnitin στο https://eclass.duth.gr/
 8. εγγραφή στο https://eclass.duth.gr/ σε κάθε μάθημα στο οποίο επιθυμεί να μετέχει στις εξετάσεις.

        Β’ Βήμα: Πριν από τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις καλείστε  να αποδεχθείτε ότι λάβατε γνώση:

 • του Κανονισμού Προπτυχιακών  Σπουδών  του Τμήματος σας / του Κανονισμού ΠΜΣ,
 • του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 • της Πολιτικής του ΔΠΘ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης
 • της απόφασης  για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 της Συγκλήτου όπως βασίστηκε στην εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο  Φεβρουαρίου του ΔΠΘ που ορίζουν το πλαίσιο των εξετάσεων κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.
 • ότι οι εργασίες /γραπτά που παραδίδετε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εξέτασής σας ή παραθέτετε κατά την προφορική εξέταση είναι προϊόν του δικού σας αποκλειστικά πνευματικού μόχθου αναφέροντας με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια λάβατε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα / ή και τις πηγές που χρησιμοποιήσατε στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού το οποίο καταθέσατε

Η δήλωση αποδοχής γίνεται την περίοδο από Σάββατο 16 έως Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 αποκλειστικά μέσα από την νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

         Γ’ Βήμα: Για να ταυτοποιηθείτε και να συμμετέχετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις  θα πρέπει να:

 • έχετε φροντίσει να έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας και να βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία του. Εάν δεν διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας όπως το email και το eClass θα πρέπει να αποταθείτε στην γραμματεία τους Τμήματος σας.
 • μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή Skype for Business ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο https://itc.duth.gr/skype-for-business/ στην ενότητα «Συμμετοχή φοιτητών σε προφορική αξιολόγηση με την υπηρεσία Skype for Business».
 • oι αντίστοιχές οδηγίες για το Microsoft Teams βρίσκονται στον σύνδεσμο https://itc.duth.gr/MSTeams/ στην ενότητα «Συμμετοχή φοιτητών σε προφορική αξιολόγηση με την υπηρεσία Microsoft Teams».
 • εγγραφείτε στο eClass μέσα από τη σελίδα https://eclass.duth.gr/ σε κάθε μάθημα στο οποίο επιθυμείτε να μετέχετε στις εξετάσεις.

Δ’ Βήμα: Για το πλαίσιο/πρόγραμμα υλοποίησης των εξετάσεων κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος σας ενώ για κάθε μάθημα που θα δηλώσετε τη συμμέτοχή σας στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση θα λάβετε ηλεκτρονική ανακοίνωση από τον διδάσκοντα μέσω email από το eClass το οποίο θα αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • τον τρόπο ή τον συνδυασμό των τρόπων με τους οποίους θα εξετάσουν τους φοιτητές (σύμφωνα με όσα αναφέροντα στην παράγραφο 1, β.,
 • τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο, πλατφόρμα επικοινωνίας),
 • τον χρονοπρογραμματισμό της εξέτασης και στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα που διενεργεί τις εξετάσεις.

Οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της διενέργειας της αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζονται διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων,  στηρίζονται στα ακόλουθα:
α. στη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση (φοιτητών και διδασκόντων) η οποία γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (username@duth.gr) και την επίδειξη της ταυτότητας σας στον διδάσκοντα μέσω της κάμερας και
β. στο γεγονός ότι οι απαντήσεις που παρέχουν οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες αποτελούν αποκλειστικό προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας.
Θα πρέπει να έχετε άμεσα διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης την ταυτότητά σας προς επίδειξη στην κάμερα.

Τέλος, η αποτυχία (εκούσια ή ακούσια) του/της εξεταζόμενου/νης φοιτητή /τριας να σεβαστεί τη ρητή δήλωση εκ μέρους του/της ότι συμμετέχει υπό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διασφαλίζονται  τα α. και β. δημιουργεί θέμα διαβλητότητας της αξιολόγησης και, αν διαπιστωθεί δόλος από πλευράς του/της, δύναται να αποτελέσουν στοιχείο ακαδημαϊκού παραπτώματος και εφαρμογής των περί λογοκλοπής διατάξεων.

Παρακάτω παραθέτουμε συνδέσμους ιστοσελίδων, όπου μπορείτε να ανατρέξετε για οδηγίες, ενημερωτικά βίντεο και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των εργαλείων Skype for Business, Microsoft Teams και open eClass .
Skype for Business: https://itc.duth.gr/skype-for-business/
Microsoft Teams: https://itc.duth.gr/MSTeams/
Open eClass: https://itc.duth.gr/open-e-class/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραφείο Πρυτανικών Αρχών
Τ. 2531039042/39046
F. 2531039081

Φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ ή φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν με τρόπο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αναπηρία ή τη μαθησιακή δυσκολία τους (για παράδειγμα προφορική εξέταση για τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, γραπτή εξέταση για τους κωφούς). Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικό τρόπο θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (secr@psed.duth.gr) στο χρονικό διάστημα 16/1 – 24/1. Η αίτηση θα είναι σε μορφή pdf με υπογραφή και συμπληρωμένα τα σχετικά στοιχεία. Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ. Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν και τη δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω students.duth.gr.


Φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών τα οποία δεν είχαν μηχανογραφηθεί θα υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (secr@psed.duth.gr) στο χρονικό διάστημα 16/1 – 24/1. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι σε μορφή pdf με υπογραφή και συμπληρωμένα τα σχετικά στοιχεία. Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.


Φοιτητές/τριες που αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (λόγοι υγείας ή ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα) μπορούν να υποβάλουν δήλωση για εξέταση όλων των μαθημάτων με εναλλακτικό τρόπο μετά το πέρας της εξεταστικής. Η σχετική δήλωση θα υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (secr@psed.duth.gr) στο χρονικό διάστημα 16/1 – 24/1. Η δήλωση θα είναι σε μορφή pdf με υπογραφή και συμπληρωμένα τα σχετικά στοιχεία. Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.