Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Στέφανος Ξυλούδης, 2021)

Η εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος από τον 19ο στον 20ο αιώνα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η ‘ανάγνωση’ του ζητήματος μέσα από τις στήλες της εφημερίδας «Μακεδονία»
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Στέφανος Ξυλούδης

 

Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι ο τρόπος προσέγγισης του Μακεδονικού ζητήματος μέσα από την εφημερίδα «Μακεδονία». Ο σκοπός της έρευνας καθορίζει και τη μεθοδολογία που αφορά την ανασκόπηση των άρθρων της εφημερίδας Μακεδονίας από το παρελθόν έως σήμερα, τα οποία συνδέονται με το Μακεδονικό ζήτημα. Η παρούσα μελέτη, πέρα από την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών που αφορούν άρθρα της ίδιας της εφημερίδας «Μακεδονία», βασίστηκε σε δημοσιευμένες μελέτες, βιβλία και άρθρα που προσεγγίζουν το Μακεδονικό ζήτημα. Η επιλογή αυτών των πηγών είχε ως κριτήριο να μην τελούν υπό την επιρροή ενός λόγου και μιας σκέψης εθνικιστικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται, όσο αυτό είναι επιτρεπτό μια αντικειμενική και αμερόληπτη εξέταση του ζητήματος. Τα ζητούμενα της μελέτης είναι να εξεταστεί αφενός η εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος, από τις αρχές μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο το ζήτημα προβάλλεται και αναγιγνώσκεται από την εφημερίδα «Μακεδονία».

 

Τριμελής Επιτροπή:

Ίκαρος Μαντούβαλος (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Μακεδονικό ζήτημα, εφημερίδα «Μακεδονία», εξέλιξη, 20ος αιώνας
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.