Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Σταματία Καλλιτσαρη, 2020)

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Συνέχεια ή ασυνέχεια; Οι αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων. Μια μελέτη περίπτωσης.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Σταματία Καλλιτσαρη

 

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον στρέφεται στο ζήτημα της μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, εστιάζοντας στις αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων που έχουν διδάξει ή διδάσκουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια της μετάβασης και μέσα από ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές επιδιώκουν τη «συνέχεια» ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. Για τη προσέγγιση του θέματος επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο του 2019 με εργαλείο την ατομική ημιδομημένη συνέντευξη με 6 δασκάλους και 6 νηπιαγωγούς. Τα ερευνητικά ερωτήματα στηρίχθηκαν τόσο σε βιβλιογραφικές αναφορές όσο και στον σκοπό της. Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων μεταγράφηκαν, ομαδοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε θεματική ανάλυση περιεχομένου. Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι, αν και οι αντιλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών συγκλίνουν, οι παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζουν παρουσιάζουν ασυνέχειες που δυσχεραίνουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Θεοδώρου, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: δημοτικό, μετάβαση, νηπιαγωγείο, παιδί, πρακτικές συνέχεια/ασυνέχεια, σχολείο
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.