Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Παναγιώτα Λιαρούδη, 2021)

Το παιδικό βιβλίο ως μέσο ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης: Η προαγωγή της ενσυναίσθησης απέναντι στην ετερότητα, μέσα από τα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Παναγιώτα Λιαρούδη

 

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμβολή του παιδικού βιβλίου και γενικότερα της παιδικής λογοτεχνίας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί, μέσα από τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση απέναντι σε κάθε ‘διαφορετικό’ μιας και αυτή αποτελεί βασικό εφόδιο για την ομαλή κοινωνική ζωή του παιδιού. Η ανάγκη της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης είναι ιδιαίτερα επιτακτική σήμερα, αφού το κοινωνικό πρόβλημα του ρατσισμού ,της ξενοφοβίας ,και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ομάδων φαίνεται να διογκώνεται. Συνεπώς η μέσω της λογοτεχνίας καλλιέργεια στα παιδιά της ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου ,να τον κατανοούν ,να αισθάνονται και να σέβονται την κατάσταση την οποία βιώνει ,στηρίζοντας τον αγώνα που δίνει, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά κοινωνικοποίησή τους.
Για να δείξουμε πώς συμβάλλουν τα εικονογραφημένα βιβλία στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, θα εξετάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους τον ορισμό του παιδικού βιβλίου και κατ΄ επέκταση του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου,την σημαντικότητα της εικονογράφησης στην κατασκευή των νοημάτων του βιβλίου αλλά και την ιδεολογική λειτουργία των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών αλλά και η συμβολή του παιδικού βιβλίου στη διαδικασία αυτήν. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί εφόδιο για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη αλλά και της σημαντικότητας που έχει η καλλιέργειά της στα παιδιά. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας επιδιώκεται η αποσαφήνιση του όρου «ετερότητα», εφόσον το δείγμα της έρευνας διαπραγματεύεται διάφορες μορφές της. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας οργανώνεται σε δύο κεφάλαια. Στην αρχή του τέταρτου κεφαλαίου παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας, δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουμε, περιγράφεται η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα η ανάλυση περιεχομένου, και τα κριτήρια επιλογής του δείγματός μας. Το πέμπτο κεφάλαιο απαρτίζεται από τις αναλύσεις των βιβλίων του δείγματος, ενώ στο έκτο, δηλαδή στα συμπεράσματα, συγκεντρώνονται τα ευρήματα των αναλύσεων και απαντώνται έτσι τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.
 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αλεξάνδρα Καρούσου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ευθυμία Πεντέρη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, ενσυναίσθηση, εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, εικονογράφηση
ΠΜΣ: Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.