Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαρία Μπαμπαλή, 2020)

Σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-παιδιού, φυσικές δραστηριότητες και κινητική επιδεξιότητα στην προσχολική ηλικία.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαρία Μπαμπαλή

 

Περίληψη:  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης του προφίλ των εκπαιδευτικών και των χαρακτηριστικών του Νηπιαγωγείου στην κινητική επιδεξιότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συμμετέχοντες ήταν 6 μόνιμοι νηπιαγωγοί και 63 μαθητές τους από δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Έβρου. Η εκτίμηση της κινητικής επιδεξιότητας έγινε με τη Δέσμης «Δημόκριτος Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για παιδιά Προσχολικής ηλικίας» (Δ.Ε.Κ.Α.–ΠΡΟ). Στις νηπιαγωγούς διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια που ακολουθούσαν την μέθοδο Discrete Choice Experiment (D.C.E.) με σκοπό να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών δραστηριοτήτων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν σε διάρκεια δύο εβδομάδων. Η κινητική αξιολόγηση προηγήθηκε της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο των νηπιαγωγείων, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, και κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας έδειξαν ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην κινητική επιδεξιότητα των παιδιών είναι μόνο το «πλήθος των παιδιών μέσα στην τάξη» και «η δυνατότητα τους να βγαίνουν ή όχι καθημερινά στην αυλή». Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό ο μέγιστος αριθμός των παιδιών στην τάξη να μειωθεί στα Ελληνικά νηπιαγωγεία. Επίσης, εφόσον η έξοδος των παιδιών παίζει ουσιαστικό ρόλο στην κινητική τους ανάπτυξη, οι νηπιαγωγοί πρέπει να επιλέγουν συχνότερα το παιχνίδι έξω.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Καμπάς (Επιβλέπων), Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Β. Γραμματικόπουλος

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, Κινητική απόδοση, Κινητική επιδεξιότητα, Κινητικές δεξιότητες, Προσχολική ηλικία, Νηπιαγωγοί
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.