Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Γεώργιος Πιστάλκας, 2020)

Τα προσφυγόπουλα θα πάνε με χαρά…Σχολικό περιβάλλον και πρόσφυγες μαθητές: Το διακύβευμα ενός διαπολιτισμικού (;) εγχειρήματος.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Γεώργιος Πιστάλκας

 

Περίληψη: Στις μέρες μας, οι πολυπολιτισμικές τάξεις αποτελούν όλο και περισσότερο τον κανόνα στον χώρο της εκπαίδευσης. Διεθνείς συμβάσεις, καθιστούν τη φοίτηση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών στην τυπική εκπαίδευση, υποχρεωτική με απώτερο στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη της χώρας στην οποία διαμένουν. Τα κράτη σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγικές για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες τους. Το μοντέλο που ακολουθεί το ελληνικό κράτος για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στοχεύει στην «κατάκτηση» της διαπολιτισμικότητας. Για να το πετύχει αυτό, εφαρμόζει μια σειρά από πρακτικές ένταξης. Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί επιτόπια έρευνα, σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Αττικής, μελετά τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τη διαδικασία ένταξης των προσφύγων μαθητών, εξετάζει ποιες από τις πρακτικές ένταξης που εφαρμόζονται είναι διαπολιτισμικά προσανατολισμένες και ποιες όχι, αναζητά τον βαθμό διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και προσπαθεί να εντοπίσει, ποιες από τις τεχνικές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, ακολουθούν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η έρευνα καταλήγει σε συμπεράσματα, τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σε γενικές γραμμές, αν και οι πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται για την ένταξη των προσφύγων μαθητών είναι διαπολιτισμικά προσανατολισμένες, στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ένταξης. Ακόμη, αναδεικνύεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι διαπολιτισμικά μη επαρκείς και ανέτοιμοι, ενώ οι τεχνικές, τις οποίες χρησιμοποιούν, όταν χρησιμοποιούν, για να εμπλέξουν τους πρόσφυγες μαθητές στο μάθημα, είναι στην πλειονότητά τους αναχρονιστικές.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μητσιάκη, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Πρόσφυγες Μαθητές, Πρακτικές Ένταξης, Εθνογραφία, Σχολική Τάξη, Σχολική Αυλή, Παιχνίδι
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.