Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Γεωργία Γκιριτζιώτη, 2021)

Στρατηγικές ανάγνωσης για αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ανοικτών Διδακτικών Πόρων
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Γεωργία Γκιριτζιώτη

 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της εκμάθησης και διδασκαλίας της ανάγνωσης για τους αναδυόμενους δίγλωσσους μαθητές/ τις αναδυόμενες δίγλωσσες μαθήτριες που φοιτούν στις πρώτες τάξεις του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ μαθήτριες κατά την εκμάθηση της ανάγνωσης εκλαμβάνονται ως πρόκληση για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό της μέσα από την ενσωμάτωση των στρατηγικών μάθησης. Η εργασία λαμβάνει υπόψη την περίπλοκη φύση της διαδικασίας της ανάγνωσης αλλά και την ανάγκη για τον σχεδιασμό μιας συστηματικής, βασισμένης σε στρατηγικές, διδασκαλίας της ανάγνωσης, η οποία θα συμβάλει στην κατάκτηση του βασικού γραμματισμού για τα παιδιά αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία στοχεύει (α) να μελετήσει τις αναγνωστικές διαδικασίες και τις στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης, και ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, (β) να διαμορφώσει ένα διαβαθμισμένο πλαίσιο/μοντέλο/syllabus αξιοποίησης αναγνωστικών στρατηγικών και (γ) να προσφέρει μεθοδευμένες διδακτικές προτάσεις που ενσωματώνουν συνδυαστικά τις αναγνωστικές στρατηγικές με συγκεκριμένη ιεράρχηση αλλά και ανακύκλωση. Στηριζόμενη στους τέσσερις πυλώνες της αναγνωστικής διαδικασίας, τη (γραφοφωνημική) αποκωδικοποίηση, τη λεξιλογική ενίσχυση, το στάδιο «από τη λέξη στην πρόταση» και τέλος την κριτική ανάγνωση, η εν λόγω πρόταση επιχειρεί να παράσχει στους μαθητές/ στις μαθήτριες στέρεα θεμέλια, ώστε να χτίσουν στρατηγικά την κατανόηση γραπτού λόγου σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν να αυτονομήσουν τη μάθησή τους και να αντεπεξέλθουν στις περιστάσεις επικοινωνίας στη δεύτερη γλώσσα αλλά και αργότερα στον ακαδημαϊκό λόγο του σχολείου. Ακόμη, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί, υιοθετεί τις αρχές των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και πρόκειται να διατεθεί ελεύθερο στο διαδίκτυο με σκοπό τη διάχυσή του στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την περαιτέρω εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τη βελτιστοποίησή του.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μητσιάκη (Επιβλέπουσα),

Ζωή Γαβριηλίδου, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Στρατηγικές Μάθησης, Στρατηγικές Ανάγνωσης, Στρατηγικές κατανόησης, Κριτικός Γραμματισμός, Αναδυόμενοι/ες δίγλωσσοι/ες, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.