Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Φανή Παπαδοπούλου, 2021)

Η συσχέτιση της διγλωσσίας με τις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού στην προσχολική και σχολική ηλικία
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Φανή Παπαδοπούλου

 

Περίληψη: Τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) εμφανίζουν σοβαρά αναπτυξιακά ελλείμματα, κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι οι γλωσσικές δεξιότητες. Η απόκτηση και ανάπτυξη αυτών αποτελεί αναπτυξιακό ορόσημο για όλα τα παιδιά, είτε έχουν μία μητρική γλώσσα είτε είναι δίγλωσσα. Η διγλωσσία-πολυγλωσσία σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) δεν συνεπάγεται αυτόματα τη μη κατάκτηση των δύο ή περισσοτέρων γλωσσών στις οποίες εκτίθεται το παιδί. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως ο χρόνος έκθεσης του παιδιού στις γλώσσες, η χρονική στιγμή στην οποία το κάθε παιδί εκτίθεται στη νέα γλώσσα, που επηρεάζουν όχι μόνο την επιτυχία ή μη της κατάκτησης των γλωσσών αλλά επίσης επηρεάζουν τον βαθμό κατάκτησης και την απόκτηση επάρκειας εξίσου στις γλώσσες στις οποίες ένα παιδί εκτίθεται. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν βιβλιογραφικά πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και της εξέλιξης του λόγου στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Οι έρευνες προσανατολίζονται στο αν η κατοχή δύο ή και περισσότερων γλωσσών λειτουργούν βοηθητικά προς τα παιδιά, αν δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση ή αν τα παιδιά με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως δίγλωσσα και παρατηρούνται έντονα γλωσσικά ελλείμματα Για την προσέγγιση του θέματος επιλέχθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων, σε βάσεις δεδομένων όπως Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect, PsychInfo. Βασικά κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η ηλικία των παιδιών και η διάγνωση τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η διγλωσσία στις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού δεν αποτελεί απαραίτητα επιβαρυντικό στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Καταδεικνύεται ωστόσο αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Ασπασία Σερντάρη (Επιβλέπουσα), Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

Άγγελος Τσαλκίδης,

Δήμητρα Ευαγγέλου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Διγλωσσία, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.