Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ευαγγελία Ζαρμακούπη, 2021)

Ο επιπολιτισμός και η πολιτισμική προσαρμογή στο λόγο εργαζομένων σε μια Μ.Κ.Ο για ασυνόδευτα ανήλικα
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ευαγγελία Ζαρμακούπη

 

Περίληψη: Τα μεταναστευτικά ρεύματα που φτάνουν στις χώρες υποδοχής αλλά και οι ίδιες οι χώρες υποδοχής, έρχονται αντιμέτωπα με τις προκλήσεις της διαπολιτισμικής επαφής και της διαδικασίας του επιπολιτισμού. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας διερευνάται η πολιτισμική προσαρμογή στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται και έχει ως αποτέλεσμα την διαπολιτισμική επαφή. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί εστιάζουν στις προκλήσεις και στην διαδικασία επιπολιτισμοποίησης από την πλευρά των μεταναστών. Όμως αξιοσημείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν και οι προκλήσεις και η στάση που υιοθετεί και η κοινωνία υποδοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσπαθήσει να μελετήσει το φαινόμενου του επιπολιτισμού από την οπτική των εργαζομένων σε ΜΚΟ και τις προκλήσεις που δημιουργούνται κατά την διαπολιτισμική επαφή. Αξίζει να αναφερθεί ότι το φαινόμενο του επιπολιτισμού εξετάζεται σύμφωνα με το μοντέλο του Berry, σχετικά με τις τακτικές επιπολιτισμού που ακολουθεί η κοινωνία υποδοχής. Το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας είναι η ημι-δομημένες συνεντεύξεις και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση.Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι η πολιτισμική ετερότητα αντιμετωπίζεται ορισμένες φορές με φόβο. Αυτό που πηγάζει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι το γεγονός πως αν και υπογραμμίζεται η αποδοχή των πολιτισμικών στοιχείων των παιδιών, εντούτοις αναφέρεται πως υπάρχουν μερικά πολιτισμικά στοιχεία που δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά στο κομμάτι της προσαρμογής τους στην κοινωνία υποδοχής. Συμπερασματικά, παρατηρείται πως αν και αναφέρεται από τους εργαζομένους η πλήρης αποδοχή των πολιτισμικών στοιχείων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει η πλήρης αποδοχή καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα πρέπει να υιοθετηθούν τα πολιτισμικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τα παιδιά, εξετάζοντας έτσι την λειτουργικότητα των στοιχείων σε συνδυασμό και εξάρτηση και με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Σαπουντζής (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Μετανάστευση, επιπολιτισμός, χώρα υποδοχής
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.