Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δήμητρα Μπάλκογλου, 2020)

Το μάθημα των Θρησκευτικών στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου από το 1974 ως το 2018. Περιεχόμενα, σκοποί και μέθοδοι διδασκαλίας.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Δήμητρα Μπάλκογλου

 

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη ερευνά το μάθημα των θρησκευτικών, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα από τη μεταπολίτευση μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται στις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στο μάθημα των θρησκευτικών τόσο ως προς την οργάνωση των στοχων όσο και ως προς το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν σε όλη την πορεία εξέλιξης του μαθήματος.
Όσον αφορά τη δομή της εργασίας αυτή αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος, είναι το θεωρητικό. Διαιρείται σε τρία κεφάλαια και εστιάζει αρχικά στη μελέτη της θρησκευτικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο, κατόπιν γίνεται λόγος για τα αναλυτικά προγράμματα και πώς αυτά έχουν εξελιχθεί μέσα στο χρόνο ενώ τέλος παρουσιάζεται διεξοδικά η διερεύνηση του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του περιεχομένου, των σκοπών και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Το δεύτερο μέρος, το οποίο καλύπτει το ερευνητικό κομμάτι, επικεντρώνεται στη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί, ενώ ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η ανάλυση περιεχομένου προκειμένου να μελετηθούν οι σκοποί, το περιεχόμενο και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Ειδικότερα, γίνεται αναλυτική επισκόπηση των σχολικών εγχειριδίων των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου και μάλιστα γίνεται σύγκριση προκειμένου να μελετηθούν οι αλλαγές που έχουν λάβει χώρα, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν. Οι αλλαγές που διερευνώνται τίθενται στο γενικότερο πλαίσιο μελέτης των σχολικών εγχειριδίων και των αναλυτικών προγραμμάτων. Τέλος στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την πορεία, την εξέλιξη και την τροποποίηση των μεθόδων διδασκαλίας, όπως αυτές εμφανίζονται στα αναλυτικά προγράμματα της υπό μελέτη περιόδου.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Θεοδώρου, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικό εγχειρίδιο, Θρησκευτικά, Ιστορία της εκπαίδευσης, ποιοτική ανάλυση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.