Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δήμητρα Καραπατσούδη, 2016)

Σχεδιασμός, δημιουργία και πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Δήμητρα Καραπατσούδη

 

Περίληψη:  Το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών έχει φανεί πως σχετίζεται άμεσα με τη γνωστική, την κοινωνική και ευρύτερη ψυχολογική τους ανάπτυξη, συνδέεται δε με τις μελλοντικές τους επιδόσεις στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ γενικότερα αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της μετέπειτα σχολικής τους πορείας. Ειδικότερα, το μέγεθος του λεξιλογίου τους κατά την προσχολική ηλικία αναφέρεται ως ένας από τους ισχυρότερους δείκτες γλωσσικών διαταραχών. Επομένως, η έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση τυχόν γλωσσικών ελλειμμάτων αποτελεί σημαντική ανάγκη της κλινικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά τη εκπόνηση της παρούσας μελέτης, εφαρμόστηκε συγχρονικό σχέδιο έρευνας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία των παιδιών (διαμορφώθηκαν 5 ηλικιακές ομάδες : 4;00 – 4;05 ετών, 4;06 – 4;11 ετών, 5;00 – 5;05 ετών, 5;06 – 5;11 ετών και 6;00-6;06 ετών) και εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό των σωστών απαντήσεων στα 54 αντικείμενα (items) της δοκιμασίας, που αποτέλεσαν τις κεντρικές μεταβλητές της μελέτης. Το δείγμα αποτελούνταν από 352 υγιή ελληνόφωνα παιδιά εκ των οποίων το 46% ήταν αγόρια και το 54% ήταν κορίτσια. Κατά την πιλοτική χορήγηση της δοκιμασίας παρουσιάστηκαν στην οθόνη του υπολογιστή εικόνες ανά τέσσερεις, μεταξύ των οποίων τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν αυτή που αντιστοιχούσε στη λέξη ενός ηχητικού μηνύματος. Στατιστικές αναλύσεις ανέδειξαν την στατιστικά σημαντική αναπτυξιακή ευαισθησία των 29 εκ των 54 αρχικών items της δοκιμασίας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναθεωρήθηκε η πιλοτική εκδοχή της δοκιμασίας. Η αναθεωρημένη εκδοχή ελέγχθηκε ως προς την αναπτυξιακή ευαισθησία της συνολικής της βαθμολογίας η οποία αναδείχθηκε σημαντική. Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίσης, ότι η δοκιμασία παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Cronbach a= 0,85).Τα πρώτα ευρήματα στο σύνολό τους προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για τη λειτουργικότητα του νέου αυτού ψυχομετρικού εργαλείου ως μέσου για την εκτίμηση του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αλεξάνδρα Καρούσου (Επιβλέπουσα), Τμήμα Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Πρέντζας, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Προσληπτικό λεξιλόγιο, Γλωσσική ανάπτυξη, Ψηφιακό ψυχομετρικό εργαλείο, Αναπτυξιακή ευαισθησία
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10574