Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δέσποινα Τριανταφυλλίδου, 2021)

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της μετανάστευσης και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών. Μια έρευνα στους ορεινούς μειονοτικούς οικισμούς του Νομού Ξάνθης
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Δέσποινα Τριανταφυλλίδου

 

Περίληψη: Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης στους ορεινούς μειονοτικούς οικισμούς του Νομού Ξάνθης, τα Πομακοχώρια, καθώς τα τελευταία χρόνια οι μεταναστευτικές κινήσεις στο εξωτερικό και δη των μουσουλμάνων ανδρών προερχόμενων από τη Θράκη έχουν αυξηθεί αισθητά με αποτέλεσμα αφενός να μεταβάλλονται οι παραδοσιακές κοινωνικές δομές, όπως αυτές της οικογένειας ή της τοπικής κοινότητας, και αφετέρου να διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο σύλληψης και διαμόρφωσης του κόσμου από τα μέλη της μειονότητας. Πώς επηρεάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες των παιδιών που διαβιούν στις ορεινές μειονοτικές κοινότητες, όπου η μετανάστευση αποτελεί σύνηθες φαινόμενο; Σε ποιο βαθμό οι εντόπιες κοινωνικές αναπαραστάσεις συγκροτούν τις υποκειμενικότητες και με ποιον τρόπο δύνανται οι άτυπες μεταναστευτικές κινήσεις, κυρίως των ενήλικων αρρένων, να διαμορφώσουν νέες νοηματοδοτήσεις, αφενός για τα ίδια τα δρώντα υποκείμενα και αφετέρου για τις οικογένειες τους; Από την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία προέκυψαν μέσα από την πραγματοποίηση εννέα βιογραφικών συνεντεύξεων, φάνηκε πως η μετανάστευση αποτελεί για τους αφηγητές μια εντόπια κοινωνική αναπαράσταση που αναπαράγει διαγενεακά τον «λόγο» της κοινότητας. Τα μεταναστευτικά δίκτυα, ως δίκτυα δρώντων, συγκροτούν μια «κατασκευή» στην οποία τα στοιχεία του κοινωνικού, του φυσικού και του υλικού κόσμου αλληλεπιδρούν και αναπαράγουν τις κοινωνικές σχέσεις «εξαργυρώνοντας» το κάθε είδους κεφάλαιο με διαφορετικούς τρόπους. Η κοινωνική αναπαράσταση της μετανάστευσης στους ορεινούς μειονοτικούς οικισμούς του Ν. Ξάνθης επιδρά στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μελών της μειονότητας για τη θέση τους στην κοινωνία και συμβάλλει σε συνδυασμό με τους κοινωνιογλωσσικούς παράγοντες στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό αποκλεισμό.
 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, μειονότητα, μετανάστευση, κοινωνικές αναπαραστάσεις, εκπαιδευτικός και επαγγελματικός αποκλεισμός
ΠΜΣ: Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.