Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δέσποινα Σαμουρκασίδου, 2021)

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του Νηπιαγωγείου: η περίπτωση της σχολικής γιορτής με τη χρήση του
μοντέλου Lesson Study και την εφαρμογή του Σχεδίου Εκπαιδευτικής Δράσης (Project)
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Δέσποινα Σαμουρκασίδου

 

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, το οποίο εκφράζεται μέσα από τη διεξαγωγή ερευνών που προτείνουν θεωρητικά μοντέλα, μελετούν τις βέλτιστες πρακτικές και στοχεύουν στην ανάδειξη των θετικών επιδράσεων στη διαδικασία της μάθησης και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Μυλωνάκου-Κεκέ 2009: 217- 218). Η παρούσα έρευνα μελετά την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου και υλοποιήθηκε σε διθέσιο νηπιαγωγείο αστικής περιοχής του νομού Έβρου. Αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης και προέκυψε ως απόρροια της διετούς ενεργού γονικής εμπλοκής στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Η έρευνα θεμελιώθηκε σε μια ανοιχτού τύπου εμψυχωτική δράση με εμψυχούμενη ομάδα τους γονείς του τμήματος, οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης-Project ( εκδήλωση λήξης της σχολικής χρονιάς). Η δράση υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους και προσεγγίστηκε μεθοδολογικά με τη μέθοδο Lesson Study. Η ομάδα Lesson Study επικεντρώθηκε στη μελέτη της πορείας του Σ.Ε.Δ. (Project), το οποίο προσδιορίστηκε, συνδιαμορφώθηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε από τους γονείς της τάξης. Συνολικά ενεπλάκησαν δύο εκπαιδευτικοί και τρεις διδάσκουσες του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ, ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης-μέλη της ομάδας Lesson Study και δεκαοκτώ γονείς. Μετά την ολοκλήρωση του Σ.Ε.Δ. (Ιούνιος 2019) και την αξιολόγηση της πορείας του από τη νηπιαγωγό-ερευνήτρια σε συνεργασία με την ομάδα Lesson Study, ακολούθησε η διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας των γονέων του τμήματος αναφορικά με την εμπλοκή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσω ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκαν τα προσωπικά κίνητρα των γονέων, ως ενδογενείς παράγοντες για αυτού του τύπου την εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και οι εξωγενείς παράγοντες που συνετέλεσαν στην ενίσχυση της απόφασης συμμετοχής τους. Επιπλέον διερευνήθηκε ο αντίκτυπος που αυτή η εμπλοκή είχε στις αντιλήψεις των γονέων για το νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό θεσμό, στη σχέση και την επικοινωνία με τα παιδιά τους, στη σχέση των γονέων μεταξύ τους, στη σχέση τους με την εκπαιδευτικό της τάξης, στην αυτοεικόνα τους ως γονείς νηπίων και τέλος στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της γονικής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα όταν αυτή θεμελιώνεται σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους και συμμετοχικές διαδικασίες. Γονείς και νηπιαγωγοί αποδεικνύεται ότι έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας αποτελεσματικών στρατηγικών συνεργασίας, δημιουργώντας κανάλια αμφίδρομης και ουσιαστικής επικοινωνίας, που προωθούν την υπευθυνότητα αμφότερων απέναντι στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Χαράλαμπος Σακονίδης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Γονική εμπλοκή, νηπιαγωγείο, σχολική εκδήλωση, εμψύχωση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, Lesson Study, Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης (Project)
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.