Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αθηνά Γκαράνη, 2021)

Η εκπαίδευση στην ιδεολογία του αναρχισμού
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αθηνά Γκαράνη

 

Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη προσπάθησα να εξετάσω και να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο η ιδεολογία του αναρχισμού αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση. Έθεσα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και τη φύση της εκπαίδευσης μέσα στον αναρχισμό, σε ποιες αρχές βασίζεται η αναρχική εκπαίδευση, τι πρακτικές υιοθετούνται μέσα στο αναρχικό πλαίσιο και φυσικά τι είναι αυτό που προσπαθεί να καταφέρει ο αναρχισμός στην εκπαίδευση, με άλλα λόγια τι λύσεις προτείνει η συγκεκριμένη ιδεολογία στην εκπαίδευση και τι απαντήσεις δίνει στα προβλήματα που προκύπτουν. Πιο συγκεκριμένα ξεκινάω με τη διερεύνηση του όρου «εκπαίδευση», θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και το σκοπό της εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα την εντάσσω στο εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικό σύστημα. Κατόπιν συνεχίζω με τη μελέτη της εποχής της νεωτερικότητας ξεκινώντας με την εμφάνιση του κινήματος του Διαφωτισμού το 18ο αιώνα και καταλήγωτας στα τέλη του 20ου αιώνα. Σε όλη αυτήν την πορεία παρουσιάζω τις αλλαγές που έγιναν σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ενώ παράλληλα παρουσιάζω τη βάση στην οποία οργανώθηκε και δομήθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την περίοδο της νεωτερικότητας. Κατόπιν παρουσιάζω την πορεία εμφάνισης της ιδεολογίας του αναρχισμού, ταυτόχρονα με την εμφάνιση και άλλων πολιτικών κινημάτων και ιδεολογιών ενώ παράλληλα ξεδιπλώνω τις βασικές πτυχές και αξίες της ιδεολογίας. Στη συνέχεια περιγράφω διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκαν μεγάλοι θεωρητικοί της ιδεολογίας του αναρχισμού το ρόλο της εκπαίδευσης στη ζωή του ανθρώπου και τις εναλλακτικές που οι ίδιοι πρότειναν για την εκπαίδευσηΈπειτα, παρουσιάζω τέσσερις αναρχικές εκπαιδευτικές δομές που περιγράφουν τον τρόπο που αναρχικοί οραματιστές προσπάθησαν να εφαρμόσουν την ιδεολογία του αναρχισμού στην εκπαίδευση και κλείνω την εργασία μου καταλήγοντας σε διαπιστώσεις-συμπεράσματα.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, αναρχισμός, ιδεολογία, νεωτερικότητα, εναλλακτικές
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.