Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αναστασία Χατζηγεωργίου, 2020)

Ενδοομαδική εύνοια σε παιδιά του ελληνικού νηπιαγωγείου
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αναστασία Χατζηγεωργίου

 

Περίληψη: Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, η κατηγοριοποίηση των άλλων οδηγεί ρητά ή άρρητα στην κατηγοριοποίηση του εαυτού μας. Γι’ αυτό μια σημαντική έξω-ομάδα ενεργοποιεί τις σχετικές γνώσεις με την ενδο-ομάδα και μια ανοιχτή σύγκρουση μαζί της που επιτείνει την ενδο-ομαδική ταυτότητα, καθώς οι κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισμό για πόρους, δικαιώματα και εξουσία. Η κατηγοριοποίηση προκαλεί φαινόμενα διομαδικής μεροληψίας. Τα μέλη κάθε ομάδας αξιολογούν τα μέλη της ενδο-ομάδας και το έργο τους με μεγαλύτερες αμοιβές από ότι τα μέλη της έξω- ομάδας. Η απλή γνώση και μόνο ότι ένα άτομο ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, μπορεί να διαστρεβλώσει την κρίση πολλών άλλων ατόμων. Η κατηγοριοποίηση ενισχύει τις αντιληπτές ομοιότητες μεταξύ των μελών μιας ομάδας, δηλαδή τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα θεωρούνται πολύ όμοια μεταξύ τους, καθώς ενισχύει επίσης και τις διαφορές μεταξύ των μελών διαφορετικών ομάδων, δηλαδή τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες θεωρούνται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό που ισχύει για τους ενήλικες, ισχύει φυσικά και για τα παιδιά. Τα παιδιά, λειτουργούν κατά βάση με τις απόψεις και τις κριτικές των γονιών, αλλά και των συνομηλίκων τους. Έχουν γίνει άλλωστε αρκετές έρευνες που αποδεικνύουν ότι η προκατάληψη ξεκινάει από την προσχολική ηλικία, καθώς η ηλικία αυτή αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για την μορφοποίηση κάποιων κοινωνικών στάσεων, οι οποίες μπορεί να αντέξουν μέχρι την ενηλικίωση. Η ομαδοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά, οδηγεί τα παιδιά στην μεταξύ τους σύγκριση και στη διατύπωση θετικών αξιολογικών κρίσεων για την ενδο-ομάδα και αρνητικών για την έξω-ομάδα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει ουσιαστικά την ύπαρξη ενδοομαδικής εύνοιας, καθώς και διομαδικής μεροληψίας σε παιδιά νηπιαγωγείου σε σχέση με άλλα παιδιά, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικό πολιτισμικά πλαίσιο από το δικό τους. Τα αποτελέσματα αφορούν τη μέτρηση της ενδοομαδικής εύνοιας των παιδιών σε σχέση και με άλλες μεταβλητές, όπως το φύλο, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, καθώς και τη χώρα προέλευσης.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Σαπουντζής (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αλεξάνδρα Καρούσου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: διαφορετικότητα, ενδοομαδική, ομάδα, έξω- ομάδα, στάσεις, θεωρία κοινωνικής ταυτότητας
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.