Μενού Κλείσιμο

Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφίων ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Τρόπος κατάθεσης Αιτήσεων Υποψηφίων ΠΜΣ:
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε

Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και με συγκεκριμένη δομή (αρίθμηση αρχείων). Όλα τα αρχεία κατατίθενται και σε μορφή .word και σε μορφή .pdf (ή αντίστοιχες μορφές ελεύθερου λογισμικού). Η κατάθεση θεωρείται πλήρης όταν αποσταλεί ταχυδρομικώς (και παραληφθεί από την γραμματεία του ΠΜΣ) φάκελος που να περιέχει την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά σε CD. Ταυτοχρόνως πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικώς (μετά από επεξεργασία zip ή μέσω wetransfer ή με τη χρήση ανάλογων προγραμμάτων)  στην γραμματέα του ΠΜΣ κα Ζωή Δαλούκα, στη διεύθυνση zdalouka@psed.duth.gr , ο φάκελος με όλα τα αρχεία,

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελός φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/υποψηφίας με συγκεκριμένο τίτλο. π.χ. Φάκελος Αίτηση Παπαδοπούλου Ιωάννα 12.06.21  ( η ημερομηνία αφορά την μέρα και μήνα αποστολής του φακέλου).

Στον φάκελο θα περιέχονται με συγκεκριμένη σειρά.

  1. Σημείωμα περιεχομένων

Σε αυτό το αρχείο οι υποψήφιοι αναφέρουν ονομαστικά τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος π.χ. αίτηση, βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, ενδεχομένως πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και ό,τι άλλο έχει ζητηθεί ή κρίνουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες ότι είναι καλό να συνυποβάλλουν.

Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ όσων αναφέρονται στα περιεχόμενα και των αρχείων με τα δικαιολογητικά που περιέχει ο φάκελος. Είναι σκόπιμο οι υποψήφιοι να ελέγξουν επισταμένα πριν την αποστολή την πληρότητα του φακέλου και την αντιστοίχιση των περιεχομένων με τα αρχεία.

  1. Αίτηση του/ της υποψηφίου/ υποψηφίας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πτυχία
  4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

κλπ

Προσοχή. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία και τεκμηριώνεται με ανάλογο μήνυμα -απάντηση από τη γραμματεία του ΠΜΣ (π.χ. Ελήφθη φάκελος Παπαδοπούλου Ιωάννας 12.06.21)