Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνουν σε ορισμένα μαθήματα δια ζώσης και στα υπόλοιπα μαθήματα εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα μαθήματα.

Διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021: 1/9/2021 – 21/9/2021.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021    (30-8-21)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΤΕΕΠΗ να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον λογαριασμό e-mail που έχουν στο ΔΠΘ για επικοινωνία μέσω e-mail με διδάσκοντες/ουσες και το προσωπικό του ΤΕΕΠΗ.

Για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του θα απαιτηθεί αποκλειστικά η χρήση του λογαριασμού που έχουν στο ΔΠΘ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες για τα ακόλουθα:

  • Να υποβάλουν δήλωση που αφορά την επιθυμία συμμετοχής τους στις εξετάσεις αποδεχόμενοι/ες το πλαίσιο που τις διέπει καθώς και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (η υποχρέωση δήλωσης αφορά και τα μαθήματα που η αξιολόγηση θα γίνει αποκλειστικά με εργασίες καθώς και όσα θα εξεταστούν δια ζώσης). Η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω του συστήματος https://students.duth.gr (από 24/8/2021 έως και 29/8/2021). Θα λάβετε σχετικό μήνυμα e-mail που θα σταλεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ. σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. Η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης θα γίνει μέσω του συστήματος https://students.duth.gr και από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΟΑΤΑΠ και του προγράμματος εξομοίωσης (2020-21).
  • Όσοι/ες έχουν χάσει ή ξεχάσει τους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς καλούνται να υποβάλουν το γρηγορότερο δυνατόν αίτημα για επανέκδοση κωδικών (στη διεύθυνση http://helpdesk.duth.gr/ και στην κατηγορία email), ώστε να τους λάβουν εκ νέου.
  • Να διαθέτουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (Η/Υ, webcamera, μικρόφωνο, ηχεία).
  • Στη διάρκεια της κάθε εξέτασης που διεξάγεται εξ αποστάσεως να έχουν συνδέσει με καλώδιο τον Η/Υ στον router για να είναι πιο αξιόπιστη η σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και η σύνδεση με τον router θα είναι ασύρματη, ο Η/Υ να είναι στο ίδιο δωμάτιο με τον router και να έχει οπτική επαφή με αυτόν.
  • Όσοι/ες έχουν καταθέσει ιατρικές βεβαιώσεις στη Γραμματεία του Τμήματος βάσει των οποίων η εξέτασή τους πρέπει να γίνεται προφορικά, να ενημερώσουν τους/τις διδάσκοντες/ουσες πριν την έναρξη της εξεταστικής ώστε να υπάρχει χρόνος για την οργάνωση της εξέτασης και τον ορισμό επιτηρητή/τριας.

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δ.Π.Θ.


Φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα πριν τη μηχανογράφηση του προγράμματος σπουδών, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο unistudent/universis και δε μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω του συστήματος https://students.duth.gr. Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες:

  • Θα επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να λάβουν αρχείο doc που θα αφορά τη δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.
  • Στο συγκεκριμένο αρχείο θα καταγράψουν τα μαθήματα στα οποία θέλουν να εξεταστούν. Στη συνέχεια θα το εκτυπώσουν, θα το υπογράψουν με το χέρι και θα το σαρώσουν/φωτογραφήσουν δημιουργώντας αρχείο pdf της υπογεγραμμένης δήλωσής τους.
  • Θα υποβάλλουν το σχετικό αρχείο pdf (από 24/8/2021 έως και 29/8/2021) μέσω e-mail στη Γραμματεία (secr@psed.duth.gr). Το θέμα του μηνύματος e-mail θα είναι “Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις 9/2021 (εισακτέος/α πριν τη μηχανογράφηση)”.

Φοιτητές/τριες που αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις καλούνται στο χρονικό διάστημα από 24/8 έως και 30/8 να υποβάλουν σχετική δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και ότι αιτούνται την εξέταση όλων των μαθημάτων που δήλωσαν στην αρχή του εξαμήνου με άλλο τρόπο. Η σχετική δήλωση θα σταλεί μέσω e-mail στη Γραμματεία (secr@psed.duth.gr) με κοινοποίηση στους/στις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν. Το θέμα του μηνύματος e-mail θα είναι “Δήλωση για εξέταση στις εξετάσεις 9/2021 με άλλο τρόπο”.