Μενού Κλείσιμο

Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του ΔΠΘ – Ακαδ. Έτος 2020-21

Θέμα: Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021,
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5049108

Η πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108, έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από χαμηλές εισοδηματικά τάξεις. Η παροχή της οικονομικής ενίσχυσης εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων δράσεων, τον ανωτέρω στόχο. Συνοπτικά, η οικονομική ενίσχυση σε μέχρι σαράντα (40) προπτυχιακούς φοιτητές θα χορηγηθεί με κριτήρια ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά, ως ακολούθως:
Α) Κριτήρια ακαδημαϊκά: Οι υποψήφιοι πρέπει: i) κατά το χρόνο της αίτησης να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης και μέχρι το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 να έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων όλων των ετών σπουδών που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους που χορηγείται η οικονομική ενίσχυση (2020-2021), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και ii) κατά το χρόνο της λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στο οποίο φοιτούν (αναλυτικότερα βλέπε και
κατωτέρω).
Β) Κριτήρια εισοδηματικά: Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά των υποψηφίων κατά το προηγούμενο της οικονομικής ενίσχυσης φορολογικό έτος, 2019, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο Υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Επιπλέον οικονομικά κριτήρια συμβάλλουν στη μοριοδότηση του υποψηφίου. Η εξειδίκευση και μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά κατωτέρω, στα κριτήρια μοριοδότησης.
Γ) Κριτήρια κοινωνικά: Φοιτητές ΑΜΕΑ, με σοβαρά προβλήματα υγείας, μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, με αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., μοριοδοτούνται. Η εξειδίκευση και μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά κατωτέρω, στα κριτήρια μοριοδότησης.


Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)

Αίτηση (.pdf)

Πίνακας αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης (.pdf)

Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση (κατά περίπτωση)