Μενού Κλείσιμο

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.Ρ. – ΔΠΘ (16-18 Οκτωβρίου 2015)

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. –Δ.Π.Θ., «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο www.omep2015.gr και επικοινωνία στη διεύθυνση e-mail omep2015@gmail.com).

Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Éducation Préscolaire – World Organisation for Early Childhood Education – Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και τα δυο τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Το συνέδριο πρόκειται να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπως και όλα τα συνέδρια της Ο.Μ.Ε.Ρ. μέχρι σήμερα.

Το συνέδριο απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ερευνητές της εκπαίδευσης
 • Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ

H ανάπτυξη ατόμων ικανών να κατανοούν τον τρόπο που λειτουργεί το περιβάλλον ως ολότητα, να προσεγγίζουν ολιστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατανοώντας τον πολύπλοκο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα τους, να διερευνούν σε βάθος τόσο το σύστημα αξιών που τα προκαλούν όσο και τις επιλογές που γίνονται σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, να αναπτύσσουν στρατηγικές και να συγκροτούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αποτελεί βασική επιδίωξη της σύγχρονης εκπαίδευσης. Προκειμένου τα άτομα να είναι ικανά να προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά ολιστικά, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν ‘εργαλεία’ για τη διερεύνηση του κόσμου και τον ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτόν με τρόπο κριτικό, αναλυτικό και συνθετικό. Με άλλα λόγια να είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με συστημική και κριτική σκέψη.

 

Παρουσίαση εργασιών
Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν για κρίση προτάσεις συμμετοχής στο συνέδριο, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου, στις εξής κατηγορίες:

 • Προφορικές Ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster)
 • Στρογγυλά τραπέζια – Ομάδες συζητήσεων
 • Εργαστήρια
 • Διδακτικά σενάρια

 

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου
1. Προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
2. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
3. Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
4. Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
5. Σχεδιασμός, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
7. Παιδί, περιβάλλον και αειφορία.
8. Μουσειακή αγωγή και αειφορία.
9. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
10. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
11. Συνεκπαίδευση παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
12. Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
13. Πολυγραμματισμοί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
14. Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων σε μια αειφόρο εκπαίδευση

 

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών : 10 Ιουνίου 2015
 • Υποβολή Προτάσεων Διδακτικών Σεναρίων: 10 Ιουνίου 2015
 • Υποβολή Προτάσεων για άλλες Δραστηριότητες: 10 Ιουνίου 2015
 • Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων: 30 Ιουνίου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Εισηγητών: 31 Αυγούστου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Συνέδρων: 15 Σεπτεμβρίου 2015

 

Εγγραφή
Το κόστος εγγραφής για τα μέλη της Ο.Μ.Ε.Ρ. (ταμειακά τακτοποιημένα μέλη για το 2014 και 2015) είναι 15 ευρώ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015 και 20 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.
Το κόστος εγγραφής για τα μη μέλη της Ο.Μ.Ε.Ρ. είναι 20 ευρώ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 30 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.
Το ποσό εγγραφής για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι 10 ευρώ.
Το κόστος εγγραφής για μέλη της Ο.Μ.Ε.Ρ. που συμμετέχουν με εισήγηση μέχρι 31 Αυγούστου είναι 30 ευρώ και 40 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.
Το κόστος εγγραφής με εισήγηση για μη μέλη της Ο.Μ.Ε.Ρ. είναι μέχρι 31 Αυγούστου 40 ευρώ και 50 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.

Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:

 • Εναρκτήρια Τελετή
 • Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος Συνεδρίου
 • Φάκελος Συνεδρίου: πρόγραμμα, περιλήψεις, ταυτότητα εισόδου, φάκελος συνεδρίου.
 • Διαλείμματα καφέ
 • Βεβαίωση συμμετοχής

Η πληρωμή του ποσού γίνεται με πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο όταν συμπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά το Έντυπο Εγγραφής και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα (σκαναρισμένη) αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eggrafes10omep@gmail.com

 

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Για την υποβολή του κειμένου εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο έντυπο υποβολής εργασίας, το οποίο και θα σταλεί με e-mail στο papers10omep@gmail.com (link sends e-mail) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή θα δημοσιευτεί ο κατάλογος εγκεκριμένων εργασιών και θα ενημερωθούν με e-mail οι ενδιαφερόμενοι. Στον τίτλο του e-mail χρησιμοποιείστε τον αριθμό της θεματικής και τον τίτλο της εργασίας σας.

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση θα πρέπει:

 • Να εντάσσονται στις θεματικές του συνεδρίου.
 • Να είναι γραμμένα με σαφήνεια, να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία, τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
 • Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο μορφοποίησης

Οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing) και απαιτείται θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών για την παρουσίασή τους. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση.
Για κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί, πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα πριν από τις 31 Αυγούστου 2015.

 

Πρόεδρος συνεδρίου: Αναστασία Δημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Χαράλαμπος Σακονίδης, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου [pdf]

 

Πρακτικά Συνεδρίου


 

Προηγούμενα Συνέδρια

 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Δεξιότητες Ζωής. Προσωπική – Κοινωνική Ανάπτυξη στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία»
Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2013

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία»
Λευκωσία, 6-8 Μαΐου 2011

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»
Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία»
Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και Διδακτική διάσταση»
Βόλος, 14-16 Οκτωβρίου 2005

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία»
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ
«Μεταπτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή»
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2000