Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ζουμπεϊδά Μεμέτ-Εμίν, 2018)

Διερευνώντας τις διαπολιτισμικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης δίγλωσσων μαθητών. Η περίπτωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ)
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ζουμπεϊδά Μεμέτ-Εμίν

 

Περίληψη: Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αποτιμήσει την δράση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων» (όσον αφορά την γενική του φιλοσοφία, το υλικό προς χρήση αλλά και την υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας) στο πλαίσιο των θεωρητικών αρχών και των μεθοδολογικών πρακτικών της Διαπολιτισμικότητας. Παράλληλα, θα εξετασθεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δομείται αυτή η άτυπη μορφή εκπαίδευσης, που αφορά την «εκπαίδευση του Άλλου». Επίσης, θα γίνει προσπάθεια εξήγησης και αξιολόγησης του πώς αυτό το πρόγραμμα υπηρετείται και πώς αποσκοπεί στην βελτίωση του τυπικού πλαισίου εκπαίδευσης με στόχο την ελληνομάθεια των μουσουλμανοπαίδων. Τέλος, θα γίνει λόγος για το πώς παρεμβαίνει από τεχνική άποψη το πρόγραμμα στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, Άτυπο πλαίσιο μάθησης, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Δίγλωσση εκπαίδευση, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.