Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Θεοδώρα Νεραντζάκη, 2016)

Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα, μέσω της ενδυνάμωσης της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Θεοδώρα Νεραντζάκη

 

Περίληψη:  Πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει τον ρόλο της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης στη γλωσσική ανάπτυξη, στηρίζουν, δε, τον σημαντικό της ρόλο κατά τις πρώιμες φάσης τόσο της ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας, όσο και της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν (1) η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης και του μεγέθους του λεξιλογίου της αγγλικής σε ελληνόφωνους μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα, και (2) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός προγράμματος ενίσχυσης της φωνολογικής μνήμης το οποίο μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών στόχευε στην έμμεση ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών στην ξένη γλώσσα. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης υιοθετήθηκε ημιπειραματικό σχέδιο με μία πειραματική ομάδα (Ν=38) και μία ομάδα ελέγχου (Ν=30). Οι μαθητές και των δύο ομάδων αξιολογήθηκαν αρχικά ως προς τις επιδόσεις τους σε έργο επανάληψης αγγλικών ψευδολέξεων και ως προς το μέγεθος του λεξιλογίου της αγγλικής (προσληπτικού και εκφραστικού). Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν το ίδιο διδακτικό πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας, πραγματοποιώντας πανομοιότυπες δραστηριότητες από την ίδια εκπαιδευτικό. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, ωστόσο, επί 10 λεπτά στην αρχή κάθε μαθήματος (4 φορές την εβδομάδα επί 8 εβδομάδες) συμμετείχαν στις ειδικά σχεδιασμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες του προγράμματος παρέμβασης. Μετά το πέρας των 8 εβδομάδων, σε όλους τους μαθητές χορηγήθηκε εκ νέου η δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων και το τεστ λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σημαντική σχέση της επίδοσης στη δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων με το μέγεθος του λεξιλογίου. Επιπλέον, παρότι οι επιδόσεις και των δύο ομάδων σημείωσαν βελτίωση κατά τη δεύτερη αξιολόγηση, οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας στο μέγεθος του αγγλικού λεξιλογίου ήταν σημαντικά υψηλότερες. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με προγενέστερα ερευνητικά ευρήματα και τη δυνατότητα βελτίωσης και εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης για την έμμεση ενίσχυση της γλωσσικής επίδοσης στην ξένη γλώσσα.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αλεξάνδρα Καρούσου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ζωή Γαβριηλίδου, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Μακρής, Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, Ανάπτυξη λεξιλογίου, Επανάληψη ψευδολέξεων, Ενίσχυση φωνολογικής μνήμης
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10590