Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαρία Παπαθανασίου, 2017)

Συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαρία Παπαθανασίου

 

Περίληψη:  Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των μη τυπικών (αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, φροντιστηριακά μαθήματα) και άτυπων δραστηριοτήτων (παιχνίδια με φίλους, ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων, επίσκεψη σε βιβλιοθήκες κ.ά.) που συμβάλουν στη διαδικασία της μάθησης των παιδιών σχολικής ηλικίας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Επιπρόσθετα, διερευνάται ο χρόνος που αφιερώνουν σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και τα κίνητρα που ωθούν τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτές. Επιπλέον, ερευνάται εάν το φύλο, η τάξη και το επάγγελμα των γονέων επηρεάζουν τις επιλογές των μαθητών. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλη του 2017 σε σχολεία της πόλης που επιλέχθηκαν τυχαία. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 μαθητές της E’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού, 60 μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του γυμνασίου και 60 μαθητές της Α’, Β’, Γ’ τάξης του λυκείου, 180 στο σύνολο, οι οποίοι συμπλήρωσαν εκούσια και ανώνυμα μέσα στην τάξη τους ένα γραπτό ερωτηματολόγιο διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με το πρόγραμμα Excel Office των Windows7. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης ασχολούνται εκτός τυπικού σχολικού ωραρίου περισσότερο με φροντιστηριακά μαθήματα, έπειτα με αθλητικές δραστηριότητες και λιγότεροι με καλλιτεχνικές. Σύμφωνα με τον μέσο όρο των ωρών που αφιερώνουν εβδομαδιαίως σε καθεμία αθλητική δραστηριότητα, την πρώτη θέση κατέχει η κολύμβηση και έπειτα το ποδόσφαιρο, ο κλασσικός και μοντέρνος χορός από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας τυπικού προγράμματος σπουδών – Μ.Ε.Δ.Τ.Π.Σ. από τα φροντιστηριακά μαθήματα. Οι λόγοι που συντέλεσαν ουσιαστικά για τις επιλογές τους ήταν κυρίως η ευχαρίστηση που ένιωθαν κάνοντας τη δραστηριότητα και η επαφή που είχαν με τους φίλους τους κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες που φαίνεται ότι είναι μείζονος σημασίας στη ζωή των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων. Όσον αφορά τις άτυπες δραστηριότητες, τον περισσότερο χρόνο την εβδομάδα τον αφιερώνουν παρέα με φίλους και παρακολουθώντας τηλεόραση για τους ίδιους ακριβώς λόγους που κάνουν και τις μη τυπικές. Τα περισσότερα κορίτσια ασχολούνται με το βόλεϊ και τον χορό, ενώ τα αγόρια με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και τις πολεμικές τέχνες. Με τις ξένες γλώσσες ασχολούνται περισσότερο οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου, ενώ τα παιδιά του λυκείου κάνουν περισσότερο Μ.Ε.Δ.Τ.Π.Σ, λόγω της αδυναμίας της υπάρχουσας τυπικής εκπαίδευσης να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες τους και τον κύριο στόχο τους που είναι η εισαγωγή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο κύριος λόγος που οι μαθητές δηλώνουν ότι κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα είναι η επιθυμία των γονιών τους.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Μπρουσκέλη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Μάθηση, Μη τυπικές δραστηριότητες, Άτυπες δραστηριότητες, Κίνητρα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10614