Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Γραμματούλα Μουσουρίδου, 2016)

Αναπαραστάσεις των έμφυλων ρόλων στα εγχειρίδια της ‘Γλώσσας’ του δημοτικού σχολείου: μια κριτική επισκόπηση (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Γραμματούλα Μουσουρίδου

 

Περίληψη:  Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι έμφυλες αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα που οικοδομούνται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της εργασίας αυτής είναι η εξέταση των ρόλων των δύο φύλων έτσι όπως προβάλλονται μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες της γλωσσικής διδασκαλίας, έτσι ώστε να ανιχνευτούν τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις που αναπαράγονται και πιθανόν επηρεάζουν τη διαδικασία κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων των παιδιών. Με τη βοήθεια ενός συνδυασμού μεθοδολογικών προσεγγίσεων, της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και της κριτικής ανάλυσης λόγου, διερευνώνται και παρουσιάζονται παραδείγματα τόσο από κείμενα όσο και από εικόνες στα οποία ανιχνεύονται σεξιστικά στερεότυπα. Η ανάλυσή μάς δείχνει ότι μέσω του σχολικού εγχειριδίου αναπαράγονται κοινωνικές ανισότητες που αφορούν το φύλο και ειδικότερα η κυριαρχία του αρσενικού φύλου επιβεβαιώνεται στο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ το θηλυκό περιθωριοποιείται ως το πιο αδύναμο-κατώτερο.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασιλική Τσάκωνα (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Έμφυλοι ρόλοι, Στερεότυπα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10571