Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ελισάβετ Ιωάννου, 2018)

Η εθνική διάσταση των γιορτών της 25ης Μαρτίου σε νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης: η ιδεολογία πίσω από την πράξη
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ελισάβετ Ιωάννου

 

Περίληψη: Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να μελετηθεί η εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των νηπίων, μέσω των εθνικών εορτών που πραγματοποιήθηκαν σε επτά νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης. Βασικός μας σκοπός ήταν να καταγράψουμε αφενός, τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με μια εθνική εορτή, δηλαδή την έννοια της «Ελευθερίας», της «Ειρήνης» και του «Πολέμου», και αφετέρου, το πως καλλιεργείται (με προφανή ή με λανθάνοντα τρόπο) η εθνική ταυτότητα των νηπίων μέσα από τις πρακτικές και τα μέσα που έχουν επιλέξει οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί. Η εθνική γιορτή που έχει επιλεγεί είναι η γιορτή της 25ης Μαρτίου. Το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γιορτής είναι ότι έχει διττό περιεχόμενο αφού είναι τόσο εθνική εορτή και όσο και θρησκευτική. Επομένως, ένα επιπλέον στοιχείο που θα μας απασχολήσει είναι αν οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί επέλεξαν να αναφερθούν και στις δύο όψεις της γιορτής, ή αν επέλεξαν να εστιάσουν στη μία από τις δύο.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εθνικές Γιορτές, Ιδεολογία
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.