Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Χρήστος Μπέντης, 2018)

Σχολική πειθαρχία και ποινές: η πρόσληψή τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μια μελέτη περίπτωσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Χρήστος Μπέντης

 

Περίληψη: Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αποτιμήσει την δράση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων» (όσον αφορά την γενική του φιλοσοφία, το υλικό προς χρήση αλλά και την υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας) στο πλαίσιο των θεωρητικών αρχών και των μεθοδολογικών πρακτικών της Διαπολιτισμικότητας. Παράλληλα, θα εξετασθεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δομείται αυτή η άτυπη μορφή εκπαίδευσης, που αφορά την «εκπαίδευση του Άλλου». Επίσης, θα γίνει προσπάθεια εξήγησης και αξιολόγησης του πώς αυτό το πρόγραμμα υπηρετείται και πώς αποσκοπεί στην βελτίωση του τυπικού πλαισίου εκπαίδευσης με στόχο την ελληνομάθεια των μουσουλμανοπαίδων. Τέλος, θα γίνει λόγος για το πώς παρεμβαίνει από τεχνική άποψη το πρόγραμμα στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Πειθαρχία, Σχολική πειθαρχία, Σχολική απόκλιση, Σχολικές ποινές, Απομάκρυνση από το μάθημα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.