Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Χριστίνα Χατζημπέη, 2018)

«Πόσο διαπολιτισμικό είναι ένα διαπολιτισμικό σχολείο;» Mια εθνογραφική μελέτη των Διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ροδόπης.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Χριστίνα Χατζημπέη

 

Περίληψη: Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει κατά πόσο διαπολιτισμικά είναι τα δύο Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ροδόπης που υπάρχουν στις Σάπες και στον Ίασμο. Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία επιτόπια εθνογραφική έρευνα στα σχολεία αυτά, βασιζόμενη στις αρχές τις Ανθρωπολογίας της Εκπαίδευσης και είχε ως εργαλεία της τη συμμετοχική παρατήρηση, τα εθνογραφικά ημερολόγια και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Υποκείμενα της έρευνας αποτέλεσαν οι 18 εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία αυτά και οι απόψεις τους μελετήθηκαν μέσα από τη χρήση των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με βάση τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας και ανέδειξε ότι στα σχολεία αυτά η διαπολιτισμικότητα παραμένει σε ένα επίπεδο υπεραπλουστευτικό, καθώς οι εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία της τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό καθώς στην εκπαιδευτική καθημερινή πρακτική δεν προβαίνουν σε ουσιαστικές αλλαγές με διαπολιτισμικό προσανατολισμό και κατεύθυνση.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικά Σχολεία, Σάπες, Ίασμος, Εθνογραφία, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.