Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αικατερίνη Ξενικάκη, 2017)

Αναλυτικά προγράμματα δημοτικού και γλωσσική διδασκαλία: μία συγκριτική μελέτη (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία) (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Αικατερίνη Ξενικάκη

 

Περίληψη:  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η σύγκριση των εκπαιδευτικών και γλωσσικών πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία προκειμένου τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο και να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Έπειτα, στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών θα εξεταστούν τα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος της γλώσσας στο δημοτικό. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο τα υπό εξέταση αναλυτικά προγράμματα συντονίζονται ή διαφοροποιούνται τόσο με τις εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές του κάθε κράτους ξεχωριστά όσο και με τις εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές που υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλληλότερη για τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών κρίθηκε η περιγραφική μέθοδος, η οποία υπάγεται στην εκπαιδευτική έρευνα, διότι η έρευνα της εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στη συλλογή και την αξιολόγηση των δεδομένων αλλά υιοθετεί και μια συγκριτική προοπτική. Αναλυτικότερα, η συγκριτική μελέτη αποτελεί κατηγορία της περιγραφικής μεθόδου, οπότε μέσα από τη σύγκριση καταδεικνύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται όσο και μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Στο τέλος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για τη βελτίωση όχι μόνο του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας αλλά και για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας για τα παιδιά των μεταναστών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασιλική Τσάκωνα (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Αναλυτικό πρόγραμμα, Γλωσσική διδασκαλία, Εκπαιδευτική πολιτική, Αλλόγλωσσος μαθητής
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10783