Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δέσποινα Σαμουρκασίδου, 2020)

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου: η περίπτωση της σχολικής γιορτής με τη χρήση του μοντέλου Lesson Study και την εφαρμογή του Σχεδίου Εκπαιδευτικής Δράσης (Project).
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Δέσποινα Σαμουρκασίδου

 

Περίληψη: 

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Χαράλαμπος Σακονίδης, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά:
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.