Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης

2. Τεχνική Υποστήριξη

2.1. Επιτροπή Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού

Η επιτροπή φροντίζει για τις προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, των χώρων διδασκαλίας και μάθησης του Τμήματος.

Είναι υπεύθυνη για

* την διασφάλιση της καλής λειτουργίας και χρήσης των χώρων (συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της καθαριότητας),
* την καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού,
* τον έλεγχο των υλικοτεχνικών αναγκών και την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου,
* την επαφή με το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ.,
* την παρακολούθηση-προώθηση αναγκαίων τεχνικών εργασιών.

Επίσης, έχουν συγκροτηθεί στο Τμήμα τρεις ακόμα επιτροπές που είναι υπεύθυνες για επιμέρους ζητήματα ειδικού εξοπλισμού με τις εξής αρμοδιότητες:

2.2. Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος

* Παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας στα ελληνικά και αγγλικά
* Εισήγηση προτάσεων βελτιστοποίησης της δικτυακής προβολής του έργου του Τμήματος

2.3. Επιτροπή πληροφοριακών εκδόσεων, και προβολής εκπαιδευτικού έργου του τμήματος

* Οδηγός Σπουδών Τμήματος και Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην αγγλική γλώσσα
* Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος
* Ενημερωτικά φυλλάδια για φοιτητές Τμήματος και για μαθητές Λυκείων Θράκης