Υποστήριξη Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού Έργου

1. Υποστήριξης εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου

1.1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:
* παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος,
* αξιολογεί το ισχύον πρόγραμμα, επιχειρεί συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με διεθνή δεδομένα συντονίζει τις συζητήσεις στις 5 κατευθύνσεις μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος και συλλέγει τις προτάσεις ανά κατεύθυνση (κοινωνία, ψυχολογία, παιδαγωγικά, πολιτισμός, θετικές επιστήμες), προετοιμάζει και εισηγείται στη Γ.Σ. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους προτάσεις ενδεχόμενης αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών που θα ισχύσει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και
* εισηγείται στη Γ.Σ. τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό

1.2. Επιτροπή Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:
* Κατάρτιση, αναμόρφωση & εποπτεία υλοποίησης του προγράμματος
* Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
* Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών
* Συγκέντρωση πληροφοριών για το διαθέσιμο στην αγορά νέο παιδαγωγικό υλικό προκειμένου να επικαιροποιήσει, ανανεώσει και εμπλουτίσει τη Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Υλικού του Τμήματος.

1.3. Επιτροπή εκδόσεων Τμήματος και Δ.Π.Θ.
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:
* Επιστημονική Επετηρίδα
* Επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις
* Εγκρίσεις πανεπιστημιακών σημειώσεων προς έκδοση από το Δ.Π.Θ.

1.4. Επιτροπή Διεθνούς Πληροφόρησης και Έρευνας
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:
* Πληροφόρηση για συνέδρια και επιστημονικές δραστηριότητες (Συγκέντρωση - αξιολόγηση
-διακίνηση - διαχείριση στοιχείων)
* Πληροφόρηση για προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, διαχείριση προγραμμάτων και εισηγήσεις για θέματα έρευνας
* Πληροφόρηση για δραστηριότητες διεθνών οργανισμών
* Διερεύνηση για Διακρατικές - διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες και εισήγηση για προώθησή τους
* Καταγραφή - ταξινόμηση και προβολή ερευνητικής δραστηριότητας Τμήματος