Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

3. Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

* Καταρτίζει τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης.
* Διακινεί το ανάλογο υλικό και συγκεντρώνει τα δεδομένα για τις απόψεις φοιτητών
και διδασκόντων.
* Επεξεργάζεται τους δείκτες αξιολόγησης (όσους σχετίζονται με το έργο των διδασκόντων,
εκπαιδευτικό και ερευνητικό) και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης
ανά εξάμηνο στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.