Φιλοσοφία της παιδείας

Η παιδεία ως φιλοσοφικό αντικείμενο.
Η έννοια της παιδείας ως κουλτούρας. Σχέση της Φιλοσοφίας της Παιδείας με τη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία. Ο μετασχηματισμός του homo sapiens σε homo computans. Η διαφυγή της παιδαγωγικής σκέψης από την ιδεολογία. Η οντολογική συνθήκη της δυνατότητας της αυτονομίας. Η έννοια της παιδείας ως εκπαίδευσης. Σκοποί της παιδείας ως εκπαίδευσης. Η διδασκόμενη γνώση. Τα διδακτικά μέσα. Παιδεία και κοινωνία. Το διδασκόμενο ήθος.