Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει το γνωστικό αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής στην πράξη. Εστιάζει, δηλαδή, στις εφαρμογές των μουσειοπαιδαγωγικών θεωρήσεων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, εντός και εκτός μουσειακού χώρου. Παρουσιάζονται οι τύποι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζει ο μουσειοπαιδαγωγός. Επισκοπούνται ελληνικά και ξένα παραδείγματα (η φιλοσοφία τους, οι σκοποί-στόχοι, το γνωστικό περιεχόμενο και οι διδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες βασίζονται). Εξετάζεται εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα εργασίας, έντυπα, οδηγοί, φάκελοι, μουσειοσκευές κ.λπ.) και οι τεχνικές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός τους. Επίσης, αναλύεται η μέθοδος project στο μουσείο, η χρήση του διαδικτύου, το ψηφιακό μουσειακό υλικό και οι τεχνικές εμψύχωσης προγραμμάτων. Παρουσιάζονται «προγράμματα προσέγγισης» που εφαρμόζει το μουσείο σε διαφορετικές ομάδες κοινού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της σχέσης του μουσείου με την σχολική ομάδα (με την προσχολική και σχολική κοινότητα ερμηνευτών).

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των εφαρμογών της μουσειακής αγωγής, στην εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο μουσειοπαιδαγωγός-εμψυχωτής και την διαδικασία της αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στο μουσείο με απώτερο σκοπό οι φοιτητές να αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα τον ιδιαίτερο αυτό τύπο εκπαιδευτικού υλικού. Το μάθημα βασίζεται σε παρουσιάσεις, επίσκεψη σε μουσείο, και πρακτικά σεμινάρια.