Ζητήματα Μουσειολογίας

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον θεσμό του μουσείου και τα βασικά χαρακτηριστικά του με έμφαση στην επικοινωνιακή-εκπαιδευτική πολιτική του. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του μουσείου μέσα από διεθνή και ελληνικά παραδείγματα και σχολιάζονται οι ιδεολογικές/επιστημολογικές διαφορές κάθε περιόδου που επηρέασαν την διαμόρφωση του μουσείου. Το σύγχρονο μουσείο αναλύεται ως προς την δομή και την λειτουργία και παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι μουσείων και τα χαρακτηριστικά τους. Η επικοινωνιακή διάσταση του μουσείου προσεγγίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με αναφορά κυρίως στην έκθεση (εκθεσιακός χώρος και ζητήματα μουσειογραφίας και ερμηνείας του εκθέματος) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης). Παρουσιάζονται οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το μουσείο (σχέση του με άλλους πολιτιστικούς χώρους και με τις νέες τεχνολογίες) και αναλύονται ζητήματα αξιολόγησης των υπηρεσιών του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σχέση του μουσείου με την τοπική κοινωνία.

Στόχοι. Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών:
- σε βασικά θέματα, ιδέες και ζητήματα που σχετίζονται με το σύγχρονο μουσείο,
- στην αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του μουσείου,
- στην κατανόηση της επικοινωνιακής διάστασής του,
- στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης του με την τοπική κοινωνία,
- σε βασικά θέματα που απασχολούν την επιστήμη της μουσειολογίας.