Περιγραφική στατιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών αφενός με τις βασικές στατιστικές μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής και αφετέρου με την πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθόδων, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία ερευνητική μελέτη καθώς και να κατανοήσουν μελέτες άλλων επιστημόνων που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του μαθήματος:

  • Μεταβλητές (ανεξάρτητες - εξαρτημένες), τιμές πληθυσμός, δείγμα
  • Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων (πίνακες συχνοτήτων - γραφικές παραστάσεις)
  • Δείκτες κεντρικής τάσης
  • Δείκτες διασποράς
  • Μοντέλα κατανομών
  • Δείκτες συνάφειας