Ομαδοσυνεργατικές Μορφές Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση

Α) Οι μαθητές της τάξης ως κοινωνική ομάδα.
Β) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση:
- Εννοιολογικός προσδιορισμός και ιστορική αναδρομή
- Θεωρητική θεμελίωση της συνεργατικής μάθησης και οφέλη για τους μαθητές
- Μοντέλα συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης
- υνατότητες και μέθοδοι εφαρμογής στην προσχολική εκπαίδευση
- Ο ρόλος του / της νηπιαγωγού
Γ) Δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την εργασία σε ομάδες στις αυθόρμητες και στις οργανωμένες δραστηριότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
Δ) Περιγραφή και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης στο νηπιαγωγείο.