Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Διαχείρισης και Ανάλυσης Ποσοτικών & Ποιοτικών Δεδομένων

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών, αφ’ ενός με στατιστικά πακέτα λογισμικού (κυρίως SPSS) και αφ’ ετέρου, μέσω αυτών, με διαχειριστικές και αναλυτικές διαδικασίες ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται, γνώση χρήσης υπολογιστών (PC) καθώς και θεωρητική συγκρότηση στην Περιγραφική Στατιστική. Περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:
 • Κανονική κατανομή
 • Έλεγχος υποθέσεων & επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
 • Το στατιστικό πρόγραμμα SPSS
 • Εισαγωγή δεδομένων, αντιγραφή & εκτύπωση αρχείων
 • Από το ερωτηματολόγιο στο SPSS
 • Ανακωδικοποίηση μεταβλητών
 • Περιγραφική ανάλυση interval ή scale μεταβλητών
 • Περιγραφική ανάλυση για ποιοτικές ordinal ή nominal μεταβλητές
 • Πινακοειδείς διασταυρώσεις
 • Ανάλυση συσχέτισης
 • t - test
 • Ανάλυση παλινδρόμησης