Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τόσο οι θεωρητικές παράμετροι της μουσειακής αγωγής (θεωρίες μάθησης στο μουσείο) όσο και οι πρακτικές της (εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική), όπως είναι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ομάδες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της «μάθησης στο μουσείο» και τα στοιχεία εκείνα που την διαφοροποιούν ως εμπειρία από άλλα άτυπα περιβάλλοντα. Έμφαση δίνεται στο μουσείο ως χώρου εκπαιδευτικών δράσεων για την προσχολική ηλικία και στη σχέση μουσείου–σχολείου. Τέλος, αναλύονται τα βασικά στάδια που απαιτούνται για να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική δράση για το μουσείο, τα στάδια της υλοποίησής της και η φάση της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: Το σύγχρονο μουσείο: τύποι μουσείων και τύποι συλλογών. Η μουσειακή έκθεση ως μαθησιακό/επικοινωνιακό εργαλείο. Μουσειοπαιδαγωγικές θεωρίες και έρευνα. Ιστορία της μουσειοπαιδαγωγικής. Η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα. Είδη εκπαιδευτικών δράσεων εντός και εκτός μουσείου. Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού και τα ερμηνευτικά εργαλεία του. Η ιδιαίτερη σχέση μουσείου – σχολείου. Τα νήπια και η μουσειακή εμπειρία. Τα νήπια και οι συνοδοί τους στο μουσείο. Το νηπιαγωγείο στο μουσείο: βήματα οργάνωσης μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε διαφορετικούς τύπους μουσείων (τέχνης, αρχαιολογικά, παιδικά, λαογραφικά, επιστημών και τεχνολογικά).

Στόχοι. Το μάθημα στοχεύει στο:
- να εισάγει τους φοιτητές στην σημασία και τα χαρακτηριστικά της μουσειακής εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πράξη,
- να τους ωθήσει να κατανοήσουν τη σημασία του μουσείου ως ενός ιδιαίτερου περιβάλλοντος άτυπης εκπαίδευσης,
- να αναγνωρίσουν τη στενή σχέση του σύγχρονου μουσείου με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που βρίσκουν την εφαρμογή τους σε εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
- να γνωρίσουν τα είδη των εκπαιδευτικών δράσεων που εφαρμόζονται εντός και εκτός μουσειακού χώρου και τα βασικά στάδια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση).