Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ο απορητικός χαρακτήρας ενός ορισμού της Φιλοσοφίας. Η ιστορικότητα της Φιλοσοφίας και η ιστορία της Φιλοσοφίας. Οριοθέτηση της Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία και επιστήμη. Φιλοσοφία και ιδεολογία. Φιλοσοφία και θρησκεία. Η διαίρεση της Φιλοσοφίας. Το οντολογικό παράδειγμα του φιλοσοφείν. Οι έννοιες του "είναι" και του "γίγνεσθαι" στην προσωκρατική φιλοσοφία. Η σοφιστική. Η οντολογία του Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης και η θεμελίωση της Φιλοσοφίας ως μεταφυσικής. Θεμελιώδη προβλήματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας. Η Φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία. Ορθολογισμός και εμπειρισμός. Ο Kant και η σύνθεση ορθολογισμού και εμπειρισμού. Ο θετικισμός. Το γλωσσαναλυτικό παράδειγμα του φιλοσοφείν.