Φοιτητική Μέριμνα

Πληροφορίες για την μέριμνα των φοιτητών του ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ

Διδακτικά συγγράμματα

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα από τα δύο συγγράμματα που προτείνει ο διδάσκων/ουσα, το οποίο και χορηγείται δωρεάν. Τα διδακτικά συγγράμματα που θα δοθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση του διδάσκοντος/ουσας, τον μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σίτιση

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη για τη σίτιση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση έχουν δικαίωμα σίτισης, αλλά καταβάλλουν το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

Στέγαση

Φοιτητική Εστία δεν υπάρχει προς το παρόν για τη στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ, στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος εξασφαλίζονται μισθωμένα δωμάτια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των φοιτητών. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα στεγαστούν σε ξενοδοχεία, όπως επίσης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών εφαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ.».

Η διάρκεια σίτισης και στέγασης είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαιολογητικά Σίτισης και Στέγασης φοιτητών

1) Αίτηση η οποία χορηγείται από το Γραφείο φοιτητικής μέριμνας.

2) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για την οικονομική περίοδο του κάθε τρέχοντος έτους (των γονέων ή του φοιτητή, εάν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση).

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

5) Βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για φοιτητές που επικαλούνται λόγους υγείας.

6) Βεβαίωση αρμοδίων υπηρεσιών για όσους φοιτητές έχουν αδελφό (ή) που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

7) Όσοι φοιτητές είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

 

Υγειονομική περίθαλψη

Οι φοιτητές δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, σε όσους φοιτητές - φοιτήτριες το επιθυμούν, χορηγείται με την εγγραφή τους, από τη Γραμματεία του Τμήματος, βιβλιάριο υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Διευκολύνσεις κατά τις μετακινήσεις

Οι φοιτητές δικαιούνται έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, που διαμορφώνεται ως εξής:

  • Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα που φοιτούν κατά 50%.
  • Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες κατά 25% και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες κατά 50%.

Κατά τις μετακινήσεις τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν το δελτίο του ειδικού εισιτηρίου τους (πάσο) που χορηγείται από τη Γραμματεία.

Βραβεία - υποτροφίες

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει το σύστημα κρατικής μέριμνας που περιλαμβάνει υποτροφίες επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση καθώς και την οικονομική κατάσταση του φοιτητή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.